Zamyslenie na deň 29.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 24,1-23

1 Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v horských pevnostiach Én-Gedí. 2 Keď sa Saul navrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti Én-Gedí. 3 Vtedy Saul vzal tritisíc mužov, vybraných z celého Izraela, a šiel hľadať Dávida i jeho mužov východne od Skál kozorožcov. 4 Tak prišiel ku košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Saul vošiel do nej na potrebu. Dávid a jeho mužovia sedeli v najzadnejšom kúte jaskyne. 5 Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia: Toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin: Vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré. Vtedy Dávid vstal a tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. 6 Potom mu začalo biť srdce, že odrezal cíp Saulovho plášťa. 7 Povedal svojim mužom: Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vztiahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov. 8 Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. Nato Saul vstal, vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. 9 Potom vstal i Dávid, a keď vyšiel z jaskyne, zavolal za Saulom: Pán môj a kráľ môj! Keď sa Saul obzrel, Dávid sa zohol tvárou k zemi a poklonil sa. 10 Dávid povedal Saulovi: Prečo počúvaš reči ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? 11 Hľa, vidíš na vlastné oči, že ťa Hospodin dnes vydal v jaskyni do mojej ruky. Nahovárali ma, aby som ťa zabil, ale ušetril som ťa a povedal som si: Nevztiahnem ruku na svojho pána, lebo je pomazaným Hospodinovým. 12 Otče môj, hľaď: držím v ruke cíp tvojho plášťa. Pretože som odrezal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj podľa toho, že v mojej ruke nie je zlo ani neprávosť, ani som sa neprehrešil proti tebe; ty však číhaš na môj život, aby si mi ho odňal. 13 Nech súdi Hospodin medzi mnou a tebou a nech sa Hospodin pomstí na tebe za mňa, ale moja ruka sa ťa nedotkne. 14 Ako hovorí staré príslovie: Z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. 15 Veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtveho psa, jednu blchu! 16 Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou, nech vidí a vedie môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. 17 Keď Dávid dopovedal tieto slová Saulovi, Saul odvetil: Je to tvoj hlas, môj syn Dávid? Saul nahlas zaplakal. 18 Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. 19 I dnes si mi dokázal, že si mi robil dobre: vtedy, keď ma Hospodin vydal do tvojej ruky, nezabil si ma. 20 Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil. 21 Teraz, hľa, istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. 22 Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykynožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. 23 A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horskej pevnosti.


Poslušnosť podľa Božej vôle. Saul je vyžiadaný kráľ podľa ľudského srdca. Je silný, no chýba mu duchovné osvietenie a sila. Vo svojom živote sa rozhoduje pohnútkami vlastnej duše a nie Duchom Božím. Dávid je milovaný kráľ podľa Božej vôle. Hospodin si ho pripravil v ťažkých rokoch utrpenia a prenasledovania. V jaskyni, kde mal možnosť rozhodnúť o svojom kraľovaní a siahnuť na Saula, sa rozhoduje podľa Božieho princípu – pomazaný od Hospodina! Dávid sa podriaďuje Božiemu princípu – nesiaha na Bohom pomazaného. Prostriedky, ktoré použijeme na dosiahnutie nášho cieľa, sú dôležité rovnako, ako samotný cieľ. V živote týchto dvoch mužov vidíme, že človek uskutočňuje Božiu vôľu – buď svojím zlyhaním alebo vernosťou. Z dnešného textu vidíme, že každý kresťan má príležitosť konať Božiu vôľu. Je dôležité vedieť, že i dnes môžeme útoky Antikrista – Zlého, premôcť len jediným spôsobom, ako Dávid: „V mene Hospodina, Pána zástupov!“ Pane, daj nám silu konať Tvoju vôľu! Amen. „Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred bláznovstvom, akú výhodu má svetlo pred tmou“ (Kaz 2,13-14). „A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj!“ (Rim 8,6).
Modlitba: Pane Ježišu, posilňuj nás na vnútornom človeku! Pestuj ovocie Ducha: lásku, radosť, pokoj, sebaovládanie…! Aby sme v kritických situáciách nekonali výbušne, ale v Tvojej láske! Amen.
Pieseň: ES 495
Autor: Dušan Valko


Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou. Micheáš 5,3

Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Matúš 24,30


Matúš 10,34-39 :: Modlíme sa za: Liptovská Sielnica (Lo)