Zamyslenie na deň 28.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 23,1-18

1 Vtedy oznámili Dávidovi: Hľa, Filištínci dobývajú Keílu a plienia humná. 2 Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: Mám ísť a udrieť na týchto Filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keílu. 3 Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: Hľa, tu v Judsku sa bojíme! A čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom Filištíncov! 4 Nato sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: Vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám Filištíncov do rúk. 5 Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti Filištíncom; ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku; tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. 6 Keď Achímelechov syn Ebjátár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol so sebou aj efód. 7 Nato oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk; zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. 8 Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov. 9 Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebjátárovi: Prines efód. 10 Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, Tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. 11 Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: Pritiahne. 12 Ďalej povedal Dávid: Či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: Vydajú. 13 Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi; vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. 14 Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zíf. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. 15 Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zíf. 16 Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. 17 Povedal mu: Neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. I môj otec Saul o tom vie. 18 Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov.


Keď sme v jaskyni… Martin Luther v jednej svojej kázni konštatoval, že najhoršia vlastnosť v cirkvi je žiarlivosť. Človek, ktorý je predmetom žiarlivosti alebo závisti, sa cíti ako poľná zver. Dávid musel pred Saulom neustále utekať. Zrejme nič nezvyčajné v každej dobe… Dávid sa musel skryť. To, čo nás na Dávidovi fascinuje, je spôsob, akým vzniknutú situáciu rieši. Neustále si od Hospodina pýta radu. Nevyhodnocuje situáciu sám, ale chce poznať reálnu silu Hospodina. Tento duševný a duchovný zápas môžeme krásne vidieť v 142. žalme. Je to Dávidova modlitba z jaskyne. Veľmi dobre poznáme situáciu, keď sa musíme pred ľuďmi, alebo pred niečím, čo nás ohrozuje, skryť… Všetci máme občas také „jaskyne“. Modlitbu, ktorú Dávid k Bohu vysiela, môžeme pokojne nazvať svojím vzorom, ako sa dostať z takejto situácie. Prvé, čo Dávid robí, je to, že si pred Bohom vylieva svoju bolesť a trpkosť. Konštatuje, že skoro nikto sa k nemu nepriznáva. Podobná bola aj samota, akú prežil Ježiš. Zaniknú mnohé skrýše u iných ľudí. Mnoho priateľstiev sa stratí. Uprostred tej samoty sa rodí silný vzťah k Bohu. Dávid vyznáva: „Ty si moje útočisko, Hospodine. Vyveď ma zo žalára!“ Áno, vtedy sa cítime ako uväznení vo svojej bolesti. Nemáme silu vstať a opustiť svoju jaskyňu. Ak sa dnes cítiš podobne, ako Dávid, pomodli sa jeho modlitbu v 142. žalme! Keď sa dostaneme do podobnej situácie, musíme si svoje srdcia neustále oslobodzovať.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si naším útočiskom vždy. Odpusť, že Ťa hľadáme, až keď sme stratili ostatné, lebo Ty vieš vždy dať úžasnú lásku a vzťah. Prosíme nauč nás žiť vo vzťahu s Tebou, aby si cez nás menil aj zlé vzťahy na zemi. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Peter Mozola


Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha. 5.Mojžišova 6,16

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Matúš 6,10


Matúš 19,16-26 :: Modlíme sa za: Liptovská Porúbka (Lo)