Zamyslenie na deň 28.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 18,28-40

28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. 29 Vyšiel k nim teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? 30 Odpovedali mu takto: Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti Ho vydali. 31 Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: Nám nie je dovolené nikoho zabiť, 32 aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. 33 Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ židovský? 34 Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba, a či ti to iní povedali o mne? 35 Odpovedal Pilát: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vydali. Čo si urobil? 36 A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. 38 Pilát Mu povedal: Čo je pravda? A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na Ňom viny. 39 Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského? 40 Oni však znovu skríkli volajúc: Nie toho, ale Barabbáša! A ten Barabbáš bol lotor.


Budete ako Boh. Možno sa zdá zvláštne, že takúto myšlienku som vybral z biblického textu, ale práve toto je primárny ľudský hriech – chcem byť ako Boh, ja chcem rozhodovať, čo je dobro a čo zlo, čo je pravda a čo lož. Adam s Evou sa rozhodli, že je dobré jesť zo stromu poznania. Kain sa rozhodol, že je dobré zbaviť sa brata. Veľkňazi a farizeji sa rozhodli, že „lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ“ (J 11,50). A našli si „legálny“ spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť – donútili Piláta, aby vydal rozsudok, zmanipulovali ľud, aby dostali Ježiša tam, kam chceli – na kríž. Ježiš zomiera preto, lebo ja chcem vziať veci do svojich rúk, ja chcem rozhodovať, ja chcem byť bohom! Pilát položil múdru otázku: „Čo je pravda?“ Je pravda to, čo hovoria farizeji a zákonníci, ktorí obviňujú Ježiša? Alebo je pravda to, čo konštatuje Pilát, keď hovorí: „Ja nenachádzam na Ňom viny“? Vždy, keď beriem do svojich rúk rozhodnutie o dobre a pravde, končí sa to zle – spôsobujem bolesť, utrpenie, zranenie, smrť. A čo proti tomu urobil Boh? Namiesto moci použil lásku. Ježiš nezomrel na kríži preto, lebo to ľudia tak naplánovali, ale preto, lebo to chcel pre mňa urobiť. Lebo toto je jediný spôsob, ako môžem byť zachránený. Urobil to pre mňa, z lásky ku mne. To je pravda. Vďaka, Pane môj!
Autor: Ján Oslík
Pieseň: ES 303


Budeš upevnená spásou, vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. Izaiáš 54,14

Ježiš hovorí: Pokoj vám zanechávam, Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Ján 14,27


Lukáš 22,1-6 :: Modlíme sa za: Veľké Úľany (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby