Zamyslenie na deň 29.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,1-11

1 O dva dni mal byť hod veľkonočného baránka a slávnosti nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali, ako by Ho ľstivo zlapali a zabili.   2 Hovorili totiž: Nie vo sviatok, aby nebola vzbura medzi ľudom!

3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu.   4 Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti?   5 Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a (tie) dať chudobným. I dohovárali jej.   6 Ale Ježiš povedal: Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala.   7 Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy.   8 Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb.   9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.

10 Nato Judáš, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.   11 Ako to počuli, zaradovali sa a sľúbili mu dať peniaze. Hľadal teda vhodnú príležitosť, ako im Ho zradiť.


Aký postoj máme k Pánovi Ježišovi? V biblickom texte sa uvádza, že sú dva dni pred Veľkou nocou a my vieme, že sú to posledné okamihy, ktoré Pán Ježiš prežíva na tejto Zemi. Atmosféra sa zhusťuje. Vrcholí nenávisť židovských vodcov, povrchnosť učeníka Judáša, ktorý za 30 strieborných (273 g striebra) zrádza. Na druhej strane sa ukazuje úžasná láska ženy, ktorá pomazáva Pána Ježiša drahocennou masťou (v hodnote 1365 g striebra). Aký veľký kontrast! – – Možno sa nečudujeme veľkňazom a zákonníkom, že chcú, aby bol Ježiš konečne mŕtvy, pretože Ho neprijali ako Mesiáša. Ich viera ešte nedozrela. Pozrime sa však na Judáša. Tri roky chodil s Ježišom, čerpal z Jeho lásky, počul a na vlastné oči videl, kým Ježiš je. V krízovej situácii sa však rozhodol naplniť svoje vrecká namiesto toho, aby naplnil svoje srdce. Naopak, žena v Betánii neváha pomazať Ježišovi hlavu drahocennou masťou. Jej vrecká zostali prázdne, ale srdce – to bolo plné lásky k Ježišovi. Aký postoj k Ježišovi máš Ty? Si ochotný/á dať Mu celý svoj život? Si ochotný/á Mu dôverovať vo všetkom? Alebo v Neho veríš len preto, že z toho niečo máš? Pán Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko a najlepšie, čo môžeme urobiť, je, že Mu tiež dáme všetko.
Autor: Ivo Madzin
Pieseň: ES 449


Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v Svojom hneve, aby si ma nezničil.  Jeremiáš 10,24

Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Židom 12,11


LUKÁŠ 14,(25-26)27-33(34-35) :: MODLÍME SA ZA: ÁBELOVÁ (NO)