Zamyslenie na deň 28.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 3,1-12

1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej 2 a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. 3 Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky. 4 Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med. 5 Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a celé Judsko, aj celé okolie Jordánu, 6 vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne. 7 Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? 8 Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. 9 A nemyslite, že si môžete povedať: Veď máme otca Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. 10 Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.


„Přejdi Jordán, řeku všech nadějí…!“ – spieva sa v jednej českej piesni z pohnutého obdobia roku 1968. Slová parafrázujú biblické deje prechodu Izraelitov z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. Výzva „prejdi cez Jordán“ znamenala vykročiť z poroby do krajiny novej nádeje. – – Ján Krstiteľ v dnešnom texte volá ľudí k pokániu. Tí, ktorí prichádzajú za ním z celého okolia, sa dávajú pokrstiť v Jordáne. Krst pokánia je prosbou k Bohu o odpustenie hriechov. Pre úprimných je pokánie mostom cez Jordán. Z otroctva hriechu do slobody v Božom kráľovstve. Pre neúprimných je však most na druhú stranu rieky neprejazdný. – – Jánove tvrdé slová o neúprimnosti pokánia kladú aj dnes otázku: Ako som na tom ja? Hľadám iba lacnú milosť a v skutočnosti som len neužitočný strom na vyťatie? Alebo ma nezaslúžená odpúšťajúca milosť obnovuje na duchu a privádza na cestu spravodlivosti? V Žalme 92,13 čítame: „Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder.“ – – Isté mladé dievča svedčilo o tom, ako úprimné pokánie zmenilo jej život. Povedala: „Predtým som za hriechom utekala, teraz utekám pred ním.“ Bože Svätý, preveď nás cez Jordán do večnej blaženosti, kde sa naše modlitby zmenia na oslavu Tvojho mena! Amen.
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 325


Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Príslovia 15,13

Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 2.Korintským 1,3.4


Matúš 2,13-18 :: Modlíme sa za: Prietrž (My)