Zamyslenie na deň 29.11.2023

Matúš 25,14-30

14 Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; 15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 19 Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: ‚Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť.‘ 21 Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ 22 Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: ‚Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 23 Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: ‚Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje!‘ 26 Pán mu odpovedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. 30 A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.‘


Máš – dostal si talent? Verím, že Ježišove podobenstvá počúvame radi. Myslím si to preto, lebo Kristus ich hovoril preto, aby ľudia z jednoduchých príkladov porozumeli, ako „funguje“ Božie kráľovstvo a ako pracuje Boh, ako o nás premýšľa, aký je. A, samozrejme, aj preto, že podobenstvá boli, sú a budú stále aktuálne. Všetci rozumieme slovu „talent“. Mať talent na niečo = nadanie. Je však aj talent – ako peniaz, platidlo. Od Boha sme toho dostali veľmi veľa a jednou z mnohých vecí je talent. Každý, samozrejme, nejaký dostal a len na nás záleží, ako s ním budeme zaobchádzať. Mrháme ním? Nie sme správnymi a dobrými Božími sluhami. Zveľaďujeme ho? Boh nás pochváli a páči sa Mu to. Je to iba v našich rukách. Nájsť Bohom daný talent a zveľaďovať ho! Kto má a pracuje s ním, tomu sa ešte pridá. Kto nemá, a nezveľaďuje ho, tomu sa odoberie aj to, čo dostal. Úplne jednoduché, a predsa tak často veľmi ťažko dosiahnuteľné… Stačí málo: pracovať na tom, čo už Boh začal a ešte nám k tomu aj všetko dal. Ide iba o to, aby sme nezleniveli. Je to vari tak veľa práce, a tak veľa od nás Boh chce? Myslím, že nie. Buďme preto dobrými a vernými sluhami Božími a plniteľmi Jeho – vždy správnej – Božej vôle!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám zveruješ talenty. Odpusť mi, že ich využívam najmä pre seba a na svoju slávu. Daruj mi pokoru a veď ma Kristovým Duchom cestou kríža a služby. Amen.
Pieseň: ES 252
Autor: Michal Tekely


Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní. Žalmy 12,2

Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? Ján 6,67


1.Korintským 3,9-15 :: Modlíme sa za: Babiná (HoS)