Zamyslenie na deň 30.11.2023

Matúš 25,31-46

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví napravo a capov naľavo. 34 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ 37 Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ 40 Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 41 Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, 43 prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.‘ 44 Vtedy mu aj oni odpovedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ 45 Tu im on odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.‘ 46 A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“


Sud, či súd? Všetci sme už v živote videli sud. Minimálne v televízii či na internete. Ak ste sa stretli so sudom naživo (mohli ste si ho ohmatať), dáte mi za pravdu, že (sud) je často majstrovské dielo daného majstra. Ten pritom musí zvážiť mnohé: vlhkosť dreva, jeho vhodnosť a iné. Tak je to aj s Kristom – Synom človeka, ktorý s nami pracuje podobne. Venuje sa nám neustále, a to s neuveriteľnou láskou a prácnosťou. Ako náš Majster. Aj majster „sudár“ strávi pri výrobe sudu mnoho hodín a musí urobiť všetko dokonalo, aby bol výsledok vynikajúci. Až keď má všetko hotové, môže sud otestovať, či je v poriadku, či tesní a či bude hoden prijať svoju úlohu, ktorá je veľmi dôležitá pri výrobe piva či vína a iných nápojov. Syn človeka je rovnaký Majster. Na konci však bude výsledkom iný „sud“, teda: Súd, na ktorom On zhodnotí, či sme boli hodní Jeho úlohy a kráľovstva – požehnania, ktoré pre nás pripravil vo večnosti. Majster – Pán Ježiš – bude hodnotiť, ako vyzeral náš život. Boli sme spravodliví? Nakŕmili sme niekoho núdzneho, ak bolo treba? Prichýlili sme ho? Priodeli? Navštívili? Tých parametrov bude mnoho – tak, ako pri výrobe suda. A toto hodnotenie Synom človeka sa blíži. Každý deň nás okresáva na tú správnu podobu. Dovolíme Mu to, aby sme sa Mu mohli páčiť a aby sme Mu boli skutočne užitoční? Aby na konci mohol povedať: „Poď, ty, požehnaný/á môjho Otca a zaujmi kráľovstvo, ktoré je pre teba pripravené!“ Verím, že to tak bude.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Tebe ide o lásku. Odpusť mi, že žijem príliš sebecky a aj v cirkvi mi ide najmä o moje spasenie. Veď ma Kristovým Duchom k službe a odpúšťaniu. Amen.
Pieseň: ES 283
Autor: Michal Tekely


Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Malachiáš 3,20

Noc pokročila a deň sa priblížil. Rímskym 13,12


Židom 13,1-9 :: Modlíme sa za: Baďan (HoS)