Zamyslenie na deň 28.11.2023

Matúš 25,1-13

1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. 6 Uprostred noci sa rozľahol krik: ‚Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety!‘ 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!‘ 9 No rozumné odpovedali: ‚Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ 12 On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny!


Podelíš sa? Priznávam, že mi je ťažko písať zamyslenie na tento text. Mám pri ňom dilemu. „Pannami“ sme vlastne my, všetci kresťania, čo sa spoločne stretávame v kostoloch alebo na iných podujatiach. Olej je naša viera a vytrvalosť v službe. Spoločne by sme sa mali podporovať na ceste životom za Pánom Ježišom. Nevieme však, kedy nás Pán povolá alebo kedy nastane Jeho Druhy Príchod. Preto sa môže stať, že si načas zdriemneme, alebo že nebudeme horliví tak, ako na začiatku, keď sme svoj život viery odovzdali Bohu. Tu nastáva tá moja dilema: Prichádza Pán Ježiš, no niektorí veriaci majú ešte „olej“, čiže aktívnu vieru, ale ďalší už nie. No zrazu ochota pomôcť bratom tu nie je, a tí, čo majú „olej“, idú za Pánom a neberú ohľad na tých bez „oleja“. Je to správny kresťanský postoj? Ťažko sa na to odpovedá. No myslím si, že áno. Pretože na nás záleží, ako si rozložíme svoje množstvo „oleja“. Či „olej“ načerpáme len raz za čas, v nedeľu na službách Božích, alebo, nebodaj, len počas veľkých sviatkov. To sú tie „pochabé panny“. No je tu aj druhá možnosť: Pomáhať blížnym, navštevovať skupinky, pomáhať v zbore, čítať si Božie slovo alebo inú duchovnú literatúru doma. To všetko je tá zásoba, ten náhradný „olej“, teda ten čas, kedy múdre môžu pomáhať nemúdrym… Kým je čas, kým nie je neskoro. Preto je v prípade podobenstva postoj „múdrych“ panien správny – „už nie je čas, už je neskoro“. Preto nám prajem silu a múdrosť Ducha Svätého vo vytrvalosti pri nasledovaní Pána Ježiša a v pomáhaní „nemúdrym“…

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás upozorňuješ na nebezpečenstvo. Odpusť mi, že niekedy žijem pochabo – bez Tvojho Ducha. Napĺňaj ma Ním a daj mi ochotu žiť pod Jeho vedením. Amen.
Pieseň: ES 645
Autor: Martin Drdoš


Výklad Tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. Žalmy 119,130

Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Efezským 5,8


Izaiáš 35,8-10 :: Modlíme sa za: Adamovské Kochanovce (PoS)