Zamyslenie na deň 29.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Tesalonickým 1,1-12

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista!

3 Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, 4 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. 6 Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. 11 Preto sa i modlievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery, 12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v Ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.


Viera rastie, láska sa rozmáha. Mali ste už ten pocit, že sa neoplatí veriť? Skôr narazíte na prekážky, nepochopenie, ba niekedy až na výsmech? Má zmysel veriť? Vážiť si jeden druhého? Nezištne si pomáhať? Vo svete dominuje sebectvo, násilie a nedôvera. Potrebujeme počuť slovo povzbudenia k vytrvalosti a ubezpečenie, že to, čo robíme, má zmysel. – – Kresťania v Tesalonikách žili v ťažkých podmienkach. Číhalo na nich nebezpečenstvo prenasledovania zo strany vládnej moci. Ich vernosť je veľkou motiváciou a podporou pre všetkých. Kristus, ich Pán, dáva príklad, ako dôverovať Pánu Bohu. Keď trpí, modlí sa: „Otče nie ako ja chcem, ale ako Ty…“ V ťažkostiach, v problémoch viera rastie. Zároveň sa upevňuje a rastie aj vzájomné spoločenstvo. Dôvera. Láska. – – Ďakujme Bohu za všetkých, ktorí sú pre nás príkladom vytrvalosti vo viere a slúžiacej lásky! Modlime sa za seba navzájom, „aby meno Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“
Autor: Lýdia Kordošová
Pieseň: ES 496


Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Jeremiáš 7,3

Aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. Skutky apoštolov 2,45-47


1.Korintským 3,9-15 :: MODLÍME SA ZA: Veľké Uľany (Ba)