Zamyslenie na deň 28.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesalonickým 5,12-28

12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite! 18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte! 20 Proroctvami nepohŕdajte! 21 Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22 Všetkého zlého sa vystríhajte! 23 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24 Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.

25 Bratia, modlite sa aj za nás! 26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaväzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať tento list všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vami! Amen.


Nie ťažké bremeno. Voda vyteká z vane. Jej hladina pokojne, ale nezadržateľne klesá. Keď začne dosahovať dno, voda zrazu dostáva rýchly spád. Vo víre sa točí okolo odtoku a hučí. Pavel končí svoj 1. list Tesalonickým. Dlho kládol pokojne a pevne jednu vetu k druhej, jednu závažnú pravdu viery k druhej. List sa blíži ku koncu a Pavlove myšlienky sa zrýchľujú. Jeho apoštolské, pastierske a učiteľské túžby dostávajú rýchly spád. Okrem žehnaní a prianí padne sedemnásť výziev, jedna za druhou. Nie je to príliš veľký a ťažký náklad? Neber to tak! Všimni si iné veci! Je úžasné, že siahodlhé, zložité a vzdelané úvahy o Bohu a živote viery sa dajú vyjadriť aj takto jednoducho! Je úžasné, že nám bolo odkryté toľko dôležitých životných postojov, že v živote viery nemusíme ostať nevedomí! Je úžasné, že evanjelium je také bohaté, tak široko rozkonárené, tak životodarné! No nadovšetko – je úžasné, že pred všetkými týmito Pavlovými mobilizujúcimi, akčnými výzvami v závere, stojí prvé slovo listu: „Milosť vám!“ Tí, ktorí sa skutočne odovzdali Kristovi, môžu zakúšať, ako sú Ním vo všetkom akoby predchádzaní, nesení, zmocňovaní. Sedemnásť výziev nie je ťažké bremeno, ale zázrak cesty s Kristom!
Autor: Ivan Eľko
Pieseň: ES 490


Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! 1.Mojžišova 4,7

Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Rímskym 6,18


1.Petra 1,13-21 :: MODLÍME SA ZA: Veľké Leváre (Ba)