Zamyslenie na deň 29.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

20. nedeľa po Svätej Trojici
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micheáš 6,8


1.Mojžišova 8,18-22

18 Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. 19 Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čeľadiach. 20 Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. 21 Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil. 22 Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.


Pán Boh má rád príjemnú vôňu. A z čoho je tá príjemná vôňa, ktorú má rád? Z čistých zvierat, z čistých vtákov, ktoré obetoval Nóach na oltári? Vari z pečeného mäsa, ktoré dobre vonia aj nám, ľuďom, a nejednému sa zbiehajú slinky, keď ju zacíti? Určite nie! Tou príjemnou vôňou je to, čo sa skrýva za tou obeťou. A to je Nóachova vďačná viera. Viera, ktorá si uvedomuje Božiu milosť, ktorá zachraňuje. Božie slovo spomína aj inú obeť, ktorá bola Pánu Bohu príjemná, obeť Pána Ježiša Krista, ktorý vydal Seba samého. Také obete majú ďalekosiahle dôsledky: prinášajú od Pána Boha milosť ľuďom. Nóachova obeť priniesla zasľúbenie, že neprestane sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc. Obeť Pána Ježiša priniesla spásu, otvorila hriešnikom cestu odpustenia a večného života. Pán Boh čaká aj od nás obete príjemnej vône: „Vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu!“ Vydávajme Mu svoj život, aby ho mohol použiť! Slúžme Pánovi, ako najlepšie vieme! Prácou, spevom, slovom, celým životom! Nebojme sa prinášať obete, ponížiť sa, umenšiť sa, poslúchať, presadzovať nie seba, ale Božiu vôľu! To je príjemnou vôňou Pánu Bohu aj dnes a prináša to Božie požehnanie pre mnohých. – – Pane Ježišu Kriste, naplň naše srdcia poslušnosťou, pokorou, láskou, aby sme aj my prinášali obete viery, ktoré sú príjemnou vôňou nášmu Otcovi. Amen.
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 648


Ámos odpovedal: Ja som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj môjmu izraelskému ľudu. Ámos 7,14-15

Kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. 1.Korintským 14,3


Marek 10,2-9(10-16) :: 1.Tesalonickým 4,1-8 :: Žalm 69,1-16 :: MODLÍME SA ZA: Univerzitné pastoračné centrum Mlynská dolina