Zamyslenie na deň 28.9.2023

Matúš 20,1-16

1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. 2 Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí 4 a povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ 5 A oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. 6 Keď vyšiel okolo jedenástej a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu stojíte celý deň a zaháľate?‘ 7 Povedali mu: ‚Keď nás nikto nenajal!‘ Hovorí im: ‚Choďte aj vy do vinice.‘ 8 Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od posledných až po prvých!‘ 9 Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej hodine, dostali po denári. 10 Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. 11 Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: 12 ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.‘ 13 On však povedal jednému z nich: ‚Priateľu, nekrivdím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15 Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?‘ 16 Tak budú poslední prví a prví poslední.“


Len z Božej milosti. Mám za sebou ťažký deň. Od rána som pracoval. Prichádza čas, aby som za svoju prácu dostal mzdu. Lenže tí, čo prišli poslední, dostávajú rovnaké ohodnotenie ako ja, hoci som bol medzi prvými. Ako zareagujem? Môj postoj sa dá vyjadriť jediným slovom: Nespravodlivosť! Pozri, Bože, čo všetko som pre Teba urobil! Nemôžeš k tomuto človeku pristupovať rovnako ako ku mne! Moja služba ma musí postaviť na iné miesto, mám nárok na väčšiu odmenu! N ozaj máme „nárok“? Veď sme neužitoční služobníci, čo sme boli povinní vykonať, sme vykonali. Každá odmena je preto len Božím milostivým darom. Nerobme si pred Pánom Bohom zásluhy! Ďakujme za Jeho milosť, dobrotu a lásku, ktorej sa nám dostalo a dostáva! Službu, do ktorej nás Pán Boh postavil, príležitosť, ktorú pred nami otvoril, prijímajme s pokorou! A s rovnakou pokorou hľaďme aj na seba navzájom! Nehodnoťme ľudskými očami! Tešme sa z každého, kto úprimne odovzdal svoj život do Božích rúk a prijal úlohu, ktorú mu Pán Boh zveril!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás povolávaš milosťou do milosti. Ďakujem, že práca na Tvojej vinici osviežuje a posilňuje viac ako postávanie. Odpusť, že to nevnímam, alebo neslúžim tak, ako Ty chceš a v Tvojom Duchu. Slúž prostredníctvom mňa a daj mi poznať, aký je to dar. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Ján Lichanec


Veď Hospodin Svoj ľud nezavrhne, neopustí Svoje dedičstvo. Žalmy 94,14

Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20


Filipským 1,18b-26 :: Modlíme sa za: Svit (TaS)