Zamyslenie na deň 27.9.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 19,27-30

27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?“ 28 Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. 30 Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.


Čo budeme za to mať? Už malé dieťa neraz usilovne hľadá odpoveď na túto otázku, ktorá nás v rozličných obmenách sprevádza celým naším životom. Ak vyvinieme určitú aktivitu, ak sa vzdáme jedného na úkor druhého, ak sa do niečoho vložíme, potom nás často (ak nie vždy) práve odmena motivuje k väčším výkonom. To, čo dostávame, veľakrát určuje, či sa pre danú vec rozhodneme, či ponúkanú možnosť využijeme, alebo nie. Stojí nám to za to, aby sme sa namáhali, vzdali sa svojej bezpečnej zóny a komfortu? Po stretnutí s bohatým mládencom si Peter pred Pánom Ježišom vylieva svoje srdce: „Všetko sme opustili a nasledovali sme Ťa. Čo budeme mať za to?“ Pán Ježiš odpovedá. Petrovi, učeníkom, ale i každému, kto sa vydal nasledovať Ho. Odpoveďou na otázku vyplývajúcu z našej ľudskej prirodzenosti je odmena oveľa väčšia ako všetky hodnoty tohto sveta: „Staneš sa dedičom večného života.“ Dostaneš dar nevýslovnej a nevypočítateľnej ceny. To, čo Pán Ježiš prináša vo Svojej osobe, je darom nad všetky dary. Práve to nás vedie k tomu, aby sme Ho nasledovali – nie z vypočítavosti, z túžby, aby nás iní obdivovali, či aby sme si budovali pominuteľné pomníky ľudskej slávy. Život viery, nasledovania a služby má byť svedectvom vďačnosti a lásky k Tomu, ktorý sa pre nás obetoval a daroval nám večný život.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám dávaš všetko z lásky, aby sme aj my dávali s láskou. Odpusť nám, že často špekulujeme, alebo s Tebou obchodujeme. Rozlievaj v nás lásku a konaj ju prostredníctvom nás. Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Lívia Lichancová


Hlbiny zeme má Hospodin vo Svojej ruke, patria Mu končiare vrchov. Žalmy 95,4

Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd! Zjavenie Jána 14,7


Marek 5,21-24.35-43 :: Modlíme sa za: Svätý Peter (DNS)