Zamyslenie na deň 28.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 6,22-27

Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26 Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 27 Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.


Život s požehnaním. Hádam všetci poznáme znenie „Áronovského požehnania“, ktoré je súčasťou každých služieb Božích. Týmto požehnaním mal Áron a jeho synovia požehnávať izraelský národ. Požehnanie tvorí neodmysliteľnú súčasť nášho života. Požehnávať majú nielen farári, či biskupi, požehnávať majú, napríklad aj rodičia svoje deti, požehnávať máme všetkých ľudí. V čom spočíva zmysel požehnania? V Božej ochrane, v Božej milosti a v pokoji. Toto je dôsledkom požehnania, ktoré prijímame. Za každým požehnaním nie sú len naše slová, ale to Pán Boh dáva a napĺňa požehnanie. On nás žehná, On rozjasňuje a obracia k nám Svoju tvár. Bez Neho by slová požehnania boli prázdne, nedávali by zmysel. Prajme si dobré, žehnajme si navzájom a uvidíme, či okúsime na vlastnom živote, že žiť s Pánom Bohom a s Jeho požehnaním je naozaj krásne a vzácne. Nech Vás Pán Boh požehnáva aj v dnešný deň!
Autor: Janka Maťová
Pieseň: ES 606


Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné. Zachariáš 14,9

Ježiš Kristus mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom. Filipským 2,5-7

Matúš 23,1-12 :: MODLÍME SA ZA: Príbelce (No)