Zamyslenie na deň 27.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

11. nedeľa po Svätej Trojici
Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 1.Petra 5,5


Matúš 21,28-32

Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu! 29 On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. 30 Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. 31 Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. 32 Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili.


Zbožné reči a poslušnosť. Apoštol Ján v Zjavení vyzýva: „Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí…“ Božie slovo sa totiž dá počúvať rôzne. Môžeme obdivovať jeho štylizáciu, môžeme sa zamyslieť nad jeho kvetnatosťou a obrazotvornosťou. Môžeme vnímať jeho široký záber. To všetko nás môže osloviť. Božie slovo však nebolo zvestované pre obdiv. Jeho podstatou je prinesenie odkazu od Hospodina: Zastav sa človeče a zmeň sa k dobrému! Čiň pokánie, lebo si milované Božie dieťa. – – Človek na takéto volanie môže odpovedať rôzne, napríklad aj slovom: Dobre Pane! A zostáva naďalej v úlohe poslucháča, ktorý žasne nad múdrosťou textu a jeho bohatstvom. Ale kto má uši na počúvanie a srdce na cítenie, môže odpovedať aj ináč: Pomôž mi Pane, lebo som biedny človek! – – Tí, ktorí si mysleli, že rozumejú Písmu, lebo ho vedeli čítať, vykladať a krásne narábať so slovami, boli zahanbení tými, ktorí Slovo počúvali a pochopili a vierou prijali to, že vo svojom živote potrebujú nápravu a radikálnu premenu. Preto Ježiš hovorí: (tamtí) „vás predchádzajú do kráľovstva nebeského“… – – Čo by povedal Pán Ježiš Kristus nám dnes? Do ktorej kategórie by nás zaradil? A možno by položil zákernú, ale trefnú otázku: Čo sa vám zdá…? – – Dal by Pán Boh, aby sme sa v texte našli a svoje uši, ktoré máme na počúvanie aj šepotu Ducha medzi riadkami Písma, použili na pochopenie Slova, ktoré nám Boh z milosti stále posiela!
Autor: Ján Hruška ml.
Pieseň: ES 333


Ak neveríte, neobstojíte! Izaiáš 7,9

Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? 2.Korintským 13,5


Lukáš 18,9-14 :: Efezským 2,4-10 :: Žalm 17 :: MODLÍME SA ZA: Gemerský seniorát