Zamyslenie na deň 28.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa po Svätej Trojici
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Izaiáš 43,1


1.Petra 2,2-10

2 ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, 3 keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. 4 Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, 5 a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6 Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený. 7 Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, 8 kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie. 9 Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. 10 Kedysi neboli ste ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím; žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania.


Povzbudenie pre všetkých (nových) veriacich. Apoštol Peter píše komunite ľudí, ktorí sa stali kresťanmi. Predkladá im základné pravdy o duchovnom živote, o ich postavení v Božích očiach a vyzýva ich k tomu, aby sa sústredili na Krista. Vie, že pre vyvážený život v Kristovi je to veľmi dôležité. Jeho slová by však mali pozorne čítať všetci kresťania aj v 21. storočí. Dnes ľudia žijú akoby v novom poreformačnom vyznaní: „Sola Emócia“. Viera sa hodnotí podľa pocitov a emócií. Ako sa cítim, tak vyzerá aj môj život. Ak sa cítim dobre, z mojich úst znie: „Chvála Pánovi!“ Ak sa necítim dobre, som schopný uveriť tomu, že nie som ani kresťan a Boh na mňa zabudol. Zameranie na Krista a Jeho Slovo, je to, čo nám Peter tlmočí. To sú zdroje duchovnej obživy, z ktorej čerpáme, aby sme mohli ostatným poslúžiť slovom a činom. Viera a hodnota nášho života stojí na Kristovi a Jeho zasľúbeniach o nás vyjavených v biblických textoch. Kristus je uhoľným kameňom našej viery, a nie pocity, ktoré sú premenlivé! On za nás zaplatil Svojou smrťou na kríži, a tak z nás urobil Svoj ľud, svätý národ a kráľovské kňazstvo. Vierou môžeme tieto slova prijať a tešiť sa neprestajnou radosťou z nezaslúženej výsady byť deťmi Božími. Skúsme si biblický text prečítať viackrát! Premýšľajme nad každým veršom! Hĺbka biblických slov je inšpirujúca a povzbudzujúca pre všetkých kresťanov, aj v dnešný nedeľný deň.
Modlitba: Tak veľmi ďakujeme, Kriste, za Tvoju smrť na kríži. Odpusť, že sa nám trochu zunovalo o nej počúvať po toľkých opakovaniach. Ale je to základ nášho života. Udržuj nás vo viere. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Marián Kaňuch


Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha! Žalm 69,33

Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Lukáš 10,39


Matúš 28,16-20 :: Rímskym 6,3-8(9-11) :: Žalm 119,97-104 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Tranoscius