Zamyslenie na deň 27.6.2024

2.Mojžišova 18,1-12

1 Midjánsky kňaz a Mojžišov tesť Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta. 2 Mojžišov tesť Jitro vzal Mojžišovu ženu Cipporu, ktorú Mojžiš poslal späť, 3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš povedal: „Som hosťom v cudzej krajine.“ 4 Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: „Boh môjho otca je moja pomoc, zachránil ma pred faraónovým mečom.“ 5 Mojžišov tesť Jitro prišiel k nemu s jeho obidvoma synmi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vrchu. 6 Odkázal Mojžišovi: „Ja, tvoj tesť Jitro, prichádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej synmi.“ 7 Mojžiš vyšiel v ústrety svojmu tesťovi, poklonil sa mu a pobozkal ho. Vzájomne si zaželali pokoj a vošli do stanu. 8 Potom Mojžiš vyrozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, ako aj o všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. 9 Jitro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Hospodin urobil pre Izrael, keď ho vyslobodil z područia Egypťanov. 10 Jitro povedal: „Nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vyslobodil ľud z područia Egypta. 11 Teraz som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. Stalo sa to, lebo sa povyšovali nad vás.“ 12 Potom Mojžišov tesť Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všetci starší Izraela prišli, aby sa zúčastnili spolu s Mojžišom na obetnej hostine pred Bohom.


Záujem o svojich blízkych. Služba a rodina. Mojžiš mal výnimočné poslanie, ktoré mu neumožňovalo viesť riadny rodinný život. Určitý čas musel žiť v odlúčení od Cippóry a svojich dvoch synov. Je pozoruhodné, že práve jeho tesť Jetro si všíma náročnosť jeho služby a zachraňuje rodinu. Ako skúsený Midjánsky kňaz prichádza so vzácnou radou pre svojho zaťa, ako si službu lepšie zorganizovať, aby mal čas aj pre manželku a synov. Záleží mu na rodine dcéry, ale zaujíma sa aj o službu svojho zaťa. A výsledkom tohto stretnutia je vzájomné prežívanie úspechov i strastí, ktoré obaja prežili, spoločná „bohoslužba“, stolovanie pred Bohom, ale najmä radostné svedectvo Mojžiša o Hospodinovej pomoci a vyslobodení a následné vyznanie jeho tesťa: „Požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia. Vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa spupne chovali voči Nemu.“ Skúsme každý deň Jetrovu radu aplikovať vo svojej rodine a budeme prekvapení, akou úžasnou vecou je spolupráca.

Modlitba: Drahý Pane Ježišu Kriste, Ty si ma poveril duchovnou službou i povinnosťami v rodine. Daj mi, prosím, silu, múdrosť a príhodný čas oboje zvládať. A ďakujem za povzbudenie, pochopenie a záujem od svojich najbližších. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Danica Hudecová


Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám Môjmu ľudu jeho neprávosť. Izaiáš 58,1

Odvtedy začal Ježiš hlásať: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Matúš 4,17


Lukáš 3,10-18 • Modlíme sa za: Praha (CzS)