Zamyslenie na deň 27.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 12,1-17

1 V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2 dal sťať Jakuba, brata Jánovho, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu. 5 Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho.

6 V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. 7 A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. 8 I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! 9 I vyšiel a nasledoval ho; ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. 10 Ako prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. 11 Vtedy sa Peter spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával. 12 Keď si to uvedomil, išiel k domu Márie, matky Jána, ktorý mal prímeno Marek; tam sa zišli mnohí a modlili sa. 13 Ako zaklopal na dvere brány, služobná dievka menom Rodé vyšla naslúchať, 14 a ako poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla a oznámila, že Peter stojí pred bránou. 15 Oni jej však povedali: Blázniš! Ale ona tvrdila, že je tak. I povedali: Je to jeho anjel. 16 Peter však neprestával klopať, a keď otvorili a videli ho, užasli. 17 On im dal rukou znamenie aby mlčali, a vyrozprával im, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a potom povedal: Oznámte to Jakubovi a bratom. Nato vyšiel a odobral sa na iné miesto.


Prekvapenie z vypočutia. Aj tebe sa už niekedy stalo, že si o niečo prosil, a potom si zostal prekvapený, keď tvoja modlitba bola vypočutá a naplnená? Naozaj sa nám niekedy stáva, že o niečo nášho nebeského Otca prosíme a pritom niekde v hĺbke duše (z rôznych dôvodov) vlastne ani neveríme v naplnenie našej prosby? Keď bol Peter pre svoju vieru a zvesť evanjelia uväznený, cirkevný zbor sa za neho modlil. Predpokladáme, že sa nemodlili len za variantu odvahy a vernosti pri možnej mučeníckej smrti, ako to bolo v prípade Jakuba, ale aj – a možno predovšetkým – za to, aby bol Peter oslobodený. Keď sa tak stalo, zostali takí prekvapení, že za zvesť o jeho prítomnosti označili informátora za blázna. No náš Boh nie je Bohom obmedzení. Pre Neho nie sú problémom múry budov a väzení, ani múry tvrdého ľudského srdca – a tie sú často odolnejšie než ten najtvrdší betón. Môžeš teda aj dnes predstúpiť pred Neho s dôverou a veriť, že On vo Svojej všemohúcnosti urobí to najlepšie, čo má pre teba pripravené. A nebuď prekvapený Jeho možnosťami!
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 346


Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, nepadneš u mňa do zabudnutia! Izaiáš 44,21

Či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie! Rímskym 11,1


2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 :: MODLÍME SA ZA: Merník (Šz)