Zamyslenie na deň 30.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 11,32-40

32 A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, 34 uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. 35 Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených; iní podstupovali muky, a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. 36 Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. 37 Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie, 38 oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. 39 Všetci títo, hoci získali vierou (dobré) svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené; 40 lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.


Vytrvaj! Aj tento biblický text nás upozorňuje na fakt, že utrpenie mužov a žien viery a ich svedectvo viery je márne, ak nemá koncovku vo viere v Pána Ježiša Krista, Spasiteľa a nášho zmierovateľa s Bohom. Boh teda jasne už v dávnych časoch stanovil pre ľudstvo niečo vyššie a dokonalejšie. A tak je to aj v našich životoch. Deň čo deň sa snažíme ovplyvňovať pracovné a osobné vzťahy. Usilujeme sa vytvárať si tie najlepšie podmienky. Modlíme sa, chodíme do kostola, aj Božie slovo si prečítame. A ako sme potom prekvapení, keď náš život nefunguje. Keď sa nám rozpadne rodina, keď prídeme o zdravie, zamestnanie, spoločenské postavenie, peniaze. Avšak, až keď padneme na dno, uvedomíme si, že touto cestou sme museli prejsť, aby sme sa niečo naučili. Aby sme dozreli a najmä, aby sme sa naučili plne dôverovať Bohu a Jeho zasľúbeniam. Preto nás aj dnes biblický text vyzýva k tomu, aby sme viac očakávali na Božiu milosť a Jeho vedenie. Nie, tu nejde o pasívne očakávanie vyriešenia našich osobných problémov, ale o aktívne vykročenie k Bohu a dopytovanie sa na Jeho vôľu. Nech sme teda na životnej ceste vytrvalí a dôverujúci Pánovi!
Autor: Eva Bachletová
Pieseň: ES 478


Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi! Žalm 103,22

Buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Efezským 5,18-19


Skutky apoštolov 17,(16)22-34 :: Modlíme sa za: Bukovec (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby