Zamyslenie na deň 27.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 13,8-14

8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 13 Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti. 14 Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiadosti.


Môj imidž. Ako veriaci ľudia žijeme v spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Apoštol Pavel nás chce usmerniť v našom konaní, postoji – v tom, čo je dôležité a prvoradé, aby sme sa mohli stať dobrými svedkami Božej lásky a milosti vo svojom okolí, do ktorého nás postavil. Dokážem milovať blížneho svojho, ako seba samého? Z vlastnej sily je to nemožné. Pavol nám však dáva rady, ako to dokážeme. Musíme pracovať na sebe, vidiac, čo nás obklopuje a pripravovať sa na to, čo príde. Preto je čas povstať zo spánku a vyzbrojiť sa na deň. Táto príprava spočíva v „odložení skutkov tmy“ a v oblečení si „výzbroje svetla.“ Pán Ježiš o Sebe hovorí: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12). Ak si mám teda obliecť výzbroj Svetla, musím v pokání „vyzliecť“ svojho starého človeka a obliecť si Pána Ježiša (v.14). Tým sa myslí zjednotenie s Pánom Ježišom Kristom – mať s Ním ten najhlbší vzťah, plný Jeho lásky. Potom nám Jeho láska k nám pomôže milovať každého blížneho, ako seba samého, ba ide ešte ďalej, pomôže nám milovať aj našich nepriateľov! Čo mám na sebe oblečené, je viditeľné. Je na mne, veriacom kresťanovi, viditeľný Pán Ježiš?
Modlitba: Pane Ježišu, prosím Ťa, pomôž mi, aby z môjho života bolo vidieť Teba, aj tým, že milujem svojich blížnych!
Pieseň: ES 132
Autor: Jelka Petričová st.


Sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba. Ezdráš 8,21

Ježiš hovorí: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14,6


Lukáš 24,1-12 :: Modlíme sa za: Modra-Kráľová (Ba)