Zamyslenie na deň 28.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 11,32-45

32 Ako teda Mária prišla tam, kde bol Ježiš, a uvidela Ho, padla Mu k nohám hovoriac: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. 33 Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený 34 riekol: Kam ste ho položili? Povedali Mu: Poď, Pane, a pozri sa! 35 A Ježiš zaplakal. 36 Vtedy povedali Židia: Ajhľa, ako ho miloval! 37 Ale niektorí z nich hovorili: Či ten, ktorý otvoril oči slepému, nemohol urobiť, aby tento nezomrel? 38 Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu; bola to jaskyňa zavalená kameňom. 39 I riekol Ježiš: Odvaľte kameň! Ale Marta, sestra mŕtveho, Mu povedala: Pane, už páchne, lebo je už štyri dni mŕtvy. 40 Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? 41 Odvalili teda kameň kde ležal ten mŕtvy, a Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal. 42 Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som (to) povedal, aby verili, že si ma Ty poslal: 43 A keď to povedal, zavolal silným hlasom: Lazár, poď von! 44 I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš: Rozviažte ho, nech odíde.

45 Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho.


Keby si bol býval tu… Mária a Marta milovali Lazára. Nemusíme pochybovať o tom, že urobili všetko pre to, aby svojmu bratovi pomohli. Lazár však zomrel. Po štyroch dňoch od jeho smrti prichádza Ježiš. „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.“ – Zhodli sa na tom obe sestry. Ježiš im chýbal v ťažkej chvíli života. Mária a Marta túžili po Jeho prítomnosti. Keby mali Ježiša pri sebe, všetko by bolo inak. Namiesto smútku by zavládla radosť. Strach a obavy by vystriedal pokoj a istota. Keby bol Ježiš s nimi… Ale On predsa prišiel! Prišiel v pravý čas, kvôli učeníkom, kvôli Marte i Márii aj kvôli zástupu ľudí, aby uverili. „Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“ (v.40). „…pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma Ty poslal“ (v.42). Lazár opäť žije. Vtedy mnohí zo židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho. – – Pán Ježiš i nás povzbudzuje k viere. V našich rodinách, zboroch i cirkvi tiež zápasíme s rôznymi „chorobami“. Hoci by sme vynaložili maximum úsilia v zápasoch s neduhmi, ale s Kristom by sme nepočítali – umrieme. Jedine Boží Syn dokáže meniť ľudsky nezmeniteľnú situáciu. Víťazným zápasom na Golgote to potvrdil. Dôverujme Mu. Zostaňme s Ním a pri Ňom tak, ako On chce byť s nami. Po všetky dni, až do konca sveta.
Autor: Lýdia Kordošová
Pieseň: ES 132


Slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú márnosťou. 1.Samuelova 12,20-21

Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Efezským 5,17


Ján 16,29-33 :: Modlíme sa za: Svit (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby