Zamyslenie na deň 27.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 11,17-31

17 Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. 18 Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov. 19 Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad bratom. 20 Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. 21 I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. 22 Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. 23 Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. 24 Marta mu odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. 25 Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, 26 a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? 27 Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. 28 A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej: Majster je tu a volá ťa. 29 Ako to (Mária) počula, rýchlo vstala a šla k Nemu; 30 Ježiš totiž nedošiel ešte k mestečku, ale bol na mieste, kde Mu Marta vyšla naproti. 31 Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla, šli za ňou, lebo si mysleli, že ide na hrob plakať.


Nie fakt, ale osoba. Dobre čítaj pokračovanie príbehu o oživení mŕtveho Lazára! Všimni si jednu kľúčovú vec, ktorá zaznie v rozhovore Pána Ježiša s Martou! Rozprávajú sa o vzkriesení a večnom živote. Marta hovorí o týchto veciach ako zbožná židovka. Sú to pre ňu skutočnosti, veci, ktoré sa majú odohrať. Pán Ježiš jej však odkryje niečo, čo patrí k pokladu pravej viery: vzkriesenie nie je iba skutočnosť, vec, ktorá nastane. Je to predovšetkým osoba! Vzkriesenie nie je iba fakt! Vzkriesenie je predovšetkým On sám. Vzkriesenie a večnosť sú totožné s osobou Ježiša. Mať podiel na vzkriesení a večnosti neznamená v prvom rade veriť „v niečo, čo sa stane“, ale ako osoba mať vzťah s božskou osobou Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia, ktorým je Pán Ježiš sympatický, hovoria, že je im sympatický preto, čo a ako hovorí o živote, o Bohu, o pravde, o vzkriesení. Takéto vyznania si treba vážiť. To však ešte nie je plnosť kresťanskej viery. Plná viera pochopila, že Ježiš neprináša iba zasvätené slovo „o niečom“, ale že On sám je Slovo, je Cesta, Pravda, Život, Boh, Láska, Vzkriesenie.
Autor: Ivan Eľko
Pieseň: ES 248


Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet. Žalm 139,17

Keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 1.Jána 3,20


Jób 2,1-10 :: Modlíme sa za: Svätý Peter (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby