Zamyslenie na deň 27.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 2,13-23

13 Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil. 14 Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta 15 a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán bol riekol ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. 16 Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. 17 Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: 18 Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet. 19 Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka. 21 Vstal teda, vzal dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela. 22 Ale keď počul, že Archelaos kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley. 23 A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský.


Utečenci – pútnici. Jozef a jeho rodina boli prví ľudia Novej zmluvy, ktorých môžeme označiť za utečencov. Čo všetko mu asi prebehlo hlavou, keď mu anjeli oznámili, aby vstal, vzal dieťatko a Jeho matku a odišiel do Egypta?! Nebol čas starostlivo naplánovať každý krok úteku z Betlehema. Nebol čas hľadať kontakty na osoby, ktoré by im v Egypte vedeli pomôcť. Nebol čas postarať sa o svoj majetok tak, aby po návrate z Egypta nebol zničený. Anjel Jozefovi povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ Ti nepoviem.“ Jozef bez reptania poslúchol. Išlo predsa o život malého Ježiška. Išlo o dieťatko, ktoré malo dôležité poslanie – vyslobodiť Svoj ľud z hriechov. Asi by sme Jozefovi nemali za zlé, keby v modlitbe predstúpil pred Nebeského Otca s výčitkou: „Prečo Otče, vystavuješ Svojho Syna takémuto nebezpečenstvu? Prosím, daj, aby sme sa v pokoji vrátili domov.“ Je nás asi veľa, ktorí sme v ťažkých životných situáciách predstúpili pred Pána Boha s výčitkou: „Prečo musím toľko trpieť? Prečo musím toto prežívať?“ Nerozumeli sme dianiu okolo nás, nechápali sme význam ani zmysel ťažkej situácie. Tak, ako Jozef dôveroval anjelovi, aj my plne dôverujme svojmu Nebeskému Otcovi, a to aj vtedy, keď musíme znášať krivdu, bolesť či ľudské opovrhnutie!
Autor: Vladimír Daniš
Pieseň: ES 509


Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. 5.Mojžišova 11,16

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Galatským 5,1


Ján 21,20-24 :: Modlíme sa za: Pribylina (Lo)