Zamyslenie na deň 27.11.2023

Matúš 24,45-51

45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby mu dával načas pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: ‚Môj pán mešká‘ 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 rozpoltí ho a dá mu podiel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.


Sluha. V dnešnom biblickom texte nás Pán Ježiš prirovnáva k sluhom, ktorí sa musia podriadiť a poslúchať príkazy svojho pána. V našom prípade je to Pán Ježiš. On však nechce stáť pri nás a stále nám v každodennom živote rozkazovať. Skrze Bibliu nám dal príklad a návod na správny spôsob života. Odchádza do Svojho kráľovstva v nebesiach a nám necháva slobodu na samostatné rozhodovanie. Teraz už záleží na nás, ako budeme spravovať túto zem, a najmä šíriť Evanjelium na záchranu tých, ktorí Ho nepoznajú. Túto radostnú zvesť však musíme aj žiť a vlastným príkladom dokazovať, Komu patríme, pretože ľudia porovnávajú náš život s vierou, o ktorej im svedčíme. Keď sa naplní čas Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista alebo si nás povolá do večnosti a umrieme v deň, o ktorom nevieme, bude On sám porovnávať súlad nášho života s Jeho učením. To je ten nečakaný Príchod Pána. Preto si nemôžeme povedať: „Veď ešte mám čas, môžem si žiť podľa seba, ako sa mne páči“ a v starobe začať život s Pánom. On nás do služby povoláva už dnes a chce, aby sme vytrvali až do konca a s láskou Mu slúžili podľa obdarovaní, ktoré nám dal. Prajem nám radostnú prácu „sluhov“ – priateľov na Jeho diele spásy! „Nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca“ (J 15,15).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás nazývaš Svojimi priateľmi. Odpusť mi, že málo žijem toto priateľstvo s Tebou. Prenikaj ma Svojím Duchom, nech vo mne rozlieva lásku k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 18
Autor: Martin Drdoš


Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte! Zachariáš 7,10

Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Efezským 4,20


Židom 12,18-25 :: Modlíme sa za: Ábelová (NoS)