Zamyslenie na deň 26.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 28,17-31

Po troch dňoch zvolal (Pavel) tamojších popredných Židov, a keď sa zišli, hovoril im: Mužovia, bratia, hoci som sa ničoho nedopustil proti ľudu ani proti otcovským obyčajom, predsa ako väzňa vydali ma z Jeruzalema Rimanom do rúk; 18 tí ma vyšetrili a chceli prepustiť, pretože niet na mne viny, pre ktorú by som si zasluhoval smrť. 19 Keď sa však Židia tomu protivili, bol som nútený odvolať sa k cisárovi, ale nie (preto), aby som mal čo žalovať na svoj národ. 20 Preto som vás teda zvolal, aby som vás videl a pohovoril si s vami; lebo pre nádej Izraelovu nosím tieto reťaze. 21 A oni mu odpovedali: My sme ani list nedostali o tebe z Judska, ani nikto z bratov neprišiel a neoznámil nám, ani nerozprával o tebe nič zlé; 22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sekte, že sa jej všade protivia! 23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vykladal, svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho Zákona a z Prorokov. 24 Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. 25 A keďže neboli jednomyseľní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal (toto) jedno slovo: Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša 26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a povedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. 27 Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 28 Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. 29 Ako to povedal, Židia odišli, hádajúc sa medzi sebou. 30 Pavel zostal potom celé dva roky v najatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu 31 a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi.


Odpúšťanie je cesta do kráľovstva Božieho. V Ríme sa opäť stretávame so zvyčajnou Pavlovou schémou. Najskôr sa stretáva so Židmi, ktorým predkladá svoj prípad, ale najmä zvestuje Ježiša Krista. Až keď sa stretáva s odmietnutím, obracia sa k pohanom. Zdôrazňuje však, že napriek nepriateľskému správaniu zo strany izraelského národa, on sa takto voči svojmu národu nezachová, naopak, „pre nádej Izraelovu nosím tieto reťaze.“ To je charakteristika hodná každého kresťana, Pavla osobitne. Za nepriateľstvo sa odvďačuje obeťou. Vieme si predstaviť samých seba v takejto situácii? Ako sa zachováme, keď nám niekto, čo i len trochu ublíži? Nešpekulujeme hneď, ako sa mu pomstiť, ako na neho niečo vymyslieť? A to mnohokrát aj vtedy, keď je to môj blížny, môj brat, či moja sestra?! Vezmime si aj my príklad z Pavla, lebo prostredníctvom neho nám Boh ukazuje, čo od nás očakáva! – – V epilógu sa pozornosť presúva z Pavla na podstatnú skutočnosť – na Božie kráľovstvo a posolstvo Pána Ježiša Krista. Aj keď sa zdá, že by sme ešte niečo chceli vedieť, napr. ako to s Pavlom dopadne, koniec zostáva otvorený. Ale o jednom nás uisťuje: Kresťanstvo je náboženstvom budúcnosti s hlavnou postavou osláveného Pána Ježiša Krista, ktorý bude naplno žiariť!
Autor: Bohuslav Beňuch
Pieseň: ES 550


Nato sa anjel Pánov po druhýkrát dotkol Eliáša a povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. 1.Kráľov 19,7

A teraz, Pane, pomáhaj svojim služobníkom smelo vyznávať Tvoje slovo. Skutky apoštolov 4,29


5.Mojžišova 4,27-35(36-40) :: MODLÍME SA ZA: Prešov (Šz)