Zamyslenie na deň 26.6.2024

2.Mojžišova 17,8-16

8 Potom prišiel Amalék a v Refidime zaútočil na Izraelitov. 9 Mojžiš rozkázal Jozuovi: „Vyber mužov a bojuj proti Amalékovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke.“ 10 Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalékom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. 11 Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael; len čo ruky spustil, víťazil Amalék. 12 Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. 13 Jozua porazil Amaléka a jeho ľud mečom. 14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaléka spod nebies.“ 15 Mojžiš postavil oltár a nazval ho „Hospodin je moja zástava“. 16 Povedal totiž: „Ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na pokolenie.“


Opri sa o mňa. „Opri sa o mňa, bude ti dobre, svet bude krásny a nebo modré.“ Asi každý z nás pozná túto skladbu skupiny I.M.T. Smile. I keď sa vzťahuje na partnerov opačného pohlavia, rovnako by mohla byť refrénom Árona a Chúra, ktorí posilňovali ochabnuté ruky a ramená Mojžiša a podopierali ho celý deň, až kým slnko nezapadlo. Oni traja držali modlitebnú stráž so zdvihnutou palicou Božou, kým Józua s mužmi nevybojovali víťaznú bitku s Amálékom. Mojžiš by to sám nevládal. Človeku je vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť. Túto pieseň si môžem s radosťou zaspievať, keď viem, že je moja služba a zápasy s akýmkoľvek „nepriateľom“ nesená rukami mojich bratov a sestier, zdvihnutých s pevnou dôverou hore k nebesiam. „Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou“ (Ž 118,14). Túto víťaznú pieseň si môžem spievať každý deň, lebo viem, že mojou „koruhvou“ je Hospodin – mocný a živý Boh naveky.

Modlitba: Dobrotivý Nebeský Otče, ďakujem Ti, že vo chvíľach, keď je môj život a služba v ohrození, môžem sa oprieť o bratov a sestry, ktorých si mi tu vo svete dal. Ďakujem Ti za svoju i duchovnú rodinu. Viem, že už teraz môžem spievať svoju víťaznú pieseň, lebo v Tvojom Synovi som sa aj ja stal/a víťazom raz navždy. Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Danica Hudecová


Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky Jeho úst. Žalm 105,5

Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 1.Tesaloničanom 5,18


Ján 1,19-28 • Modlíme sa za: Pôtor (NoS)