Zamyslenie na deň 26.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 11,19-30

19 A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. 20 Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. 21 A ruka Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. 22 Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme; preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. 23 Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. 24 Bol totiž (Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. 25 Potom odišiel (Barnabáš) do Tarzu vyhľadať Saula, 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup, a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. 27 V tie dni prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. 28 Jeden z nich, menom Agabos, povstal a oznamoval mocou Ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Tento hlad aj nastal za Klaudia. 29 Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Judsku na pomoc. 30 Tak aj urobili a poslali starším (podporu) po Barnabášovi a Saulovi.


Boží utečenci. Pán Boh niekedy používa zvláštne cesty na to, aby naplnil Svoje zámery. Často prekvapí aj tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ho. Prví kresťania tieto situácie dôverne poznali. Aby sa evanjelium – dobrá správa o Božej láske a záchrane v Ježišovi Kristovi – mohlo niesť ďalej, aby si bratia a sestry vo viere navzájom preukazovali lásku a mohli ju pocítiť aj ľudia mimo cirkvi, prišlo prenasledovanie a hlad. História nás poučila, že práve v takýchto obdobiach cirkev napredovala a rástla. No aj v takomto rozpoložení dáva Boh človeku možnosť slobodnej voľby. Božie požehnanie v našom živote závisí aj od našich rozhodnutí. Ak robíme kroky viery a poslušnosti Božiemu slovu, ruka Pánova bude s nami. Dnes Pán Boh tiež hýbe svetom. Aj dnes je vo svete veľa prenasledovania, hladu, no tiež hladu duchovného. Aj nám dnes v našej kultúre, čase a priestore posiela do cesty rôznych ľudí, ktorým môžeme poslúžiť slovom alebo skutkom lásky, ako nás to učí a dáva osobný príklad Pán Ježiš Kristus. Aj my môžeme – každý podľa svojich možností – dať niečo z toho, čo nám Boh zveril a tak niesť bremená jedni druhých, aby sme naplnili zákon Kristov.
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 554


Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy. Žalm 119,43

Tak zmýšľaj o nás každý: ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. 1.Korintským 4,1-2


Príslovia 9,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Mengusovce (Ta)