Zamyslenie na deň 27.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 21,1-14

1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hospodinovu tvár, Hospodin mu povedal: Na Saulovi a na jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeóncov. 2 Vtedy kráľ povolal Gibeóncov a prehovoril k nim. Gibeónci nepatrili k Izraelcom, ale ku zvyšku Amorejcov, ktorým Izraelčania prisahali, no Saul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich usiloval vyhubiť. 3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeóncov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? 4 Gibeónci mu odpovedali: Nám nejde o striebro ani o zlato pri Saulovi a jeho dome, a nejde nám o usmrtenie kohokoľvek v Izraeli. Nato im povedal: Čo poviete, to vám urobím. 5 Odpovedali kráľovi: Z potomkov muža, ktorý nás vyhubil a zamýšľal nás vyničiť, aby sme neobstáli ani v jednom kraji Izraela, 6 nech nám vydajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hospodinom na vrchu Hospodinovom. Kráľ odpovedal: Vydám vám ich. 7 Ale kráľ predsa ušetril Mefibóšeta, syna Saulovho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi – Armóního a Mefibóšeta – a piatich synov Saulovej dcéry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mechólskeho. 9 Vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz siedmi. 10 Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci. 11 Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova žena, 12 zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich ukradli z námestia Bét-Šánu, kde ich Filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na Gilbói. 13 Odniesol odtiaľ Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána; a pozbierali aj kosti obesencov. 14 I pochovali kosti Saula a jeho syna Jonatána v krajine Benjamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všetko, čo rozkázal kráľ. Po tomto sa Hospodin zmiloval nad krajinou.


Následky starej viny. Aj v tomto ťažkom príbehu smieme nájsť niekoľko cenných myšlienok: Izrael trápi trojročný hlad a Dávid sa logicky pýta Hospodina na jeho príčinu. Tou je neodčinená vina. Preliata krv Gibeóncov, ktorá leží na Saulovom dome. Každá vina však musí byť odčinená. Aj tá stará, na ktorú sa pomaly zabudlo. Inak sa nedokážeme pohnúť ďalej. Stále sa budeme točiť v jednom kruhu a budú nás trápiť hladomory a iné problémy. Ako je to aktuálne aj dnes! Ako nás trápia staré, neodpustené viny a hriechy! Kým ich nevyznáme, ani my sa nepohneme ďalej. Zároveň nám táto udalosť zvestuje, že každé násilie plodí len ďalšie násilie. Masaker Gibeóncov spôsobuje masaker Saulových potomkov. Pred týmto krutým zákonom nie je uchránená ani kráľovská rodina. Padni komu padni! Netrpia tým len maličkí tohto sveta, ale aj príslušníci elity národa. To je tiež aktuálne posolstvo pre dnešnú dobu, v ktorej sú obyčajní ľudia trestaní pre maličkosti, ale tým mocným prechádzajú závažné zločiny. – – Chvála Pánu Bohu, že vďaka Kristovej obeti už nežijeme v tom krutom starozmluvnom svete! Pán Ježiš zaplatil už raz navždy za všetky naše previnenia a namiesto takýchto krutých trestov nám stačí len z hĺbky srdca vyznať svoju vinu, aby nám bolo odpustené. Je to cesta otvorená pre každého – pre maličkého, ale aj mocného tohto sveta.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si silnejší, ako najmocnejší ľudia. Ďakujeme, že ani oni neujdú súdu. Prosíme, daj im poznať pravdu, aby mohli byť spasení, aby zažili dobré nebo. Daj im milosť pokánia, teda odvrátenia sa od hriechov. Amen.
Pieseň: ES 325
Autor: Ondrej Majling


Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine. Žalm 18,50

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Skutky apoštolov 4,20


Marek 1,32-39 :: Modlíme sa za: Párnica (Lo)