Zamyslenie na deň 27.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svätá Trojica. Sancta Trinitatis
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš 6,3


Efezským 1,3-14

3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6 a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. 7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.


Sme rozdielni, a predsa v Ježišovi spojení. Keď sa v rodine narodí dieťa, premýšľame, aké bude. Avšak čím viac detí, tým väčšia rozdielnosť. Rovnaké rodinné podmienky, láska rodičov, ale predsa každé dieťa je iné. Neplatí to iba o deťoch. Podobne je to aj s Božími deťmi. Hoci naše životné príbehy sú rozdielne, z rovnakej Božej lásky a záujmu sme prišli na tento svet. Dnešná nedeľa hovorí o kompletnej starostlivosti o náš život. O Svätej Trojici a jej nenahraditeľnej starostlivosti o naše kresťanské smerovanie. Nikto z nás si nemôže povedať, že nikoho nemá a že je sám so svojou kôpkou nešťastia. Boh sa prihovára aj tomu, kto „všetko má“, aj tomu, ktorý „všetko stratil“. A nadovšetko nám tu na zemi daroval cirkev, aby v nej mal každý miesto. Toto miesto je vzácne, je duchovným domovom. Je nám ponúknuté odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. Aj tebe Boh zjavuje tajomstvo Svojej vôle, neunikáš pred ňou? Nebojíš sa, že ti odkryje utajené veci z minulosti? Netlačí ťa batoh, ktorý nesieš so sebou? Aj dnes ho môžeš zložiť v spoločenstve viery. Boh ti daroval tento deň, aby si mal spoločenstvo s Ním. Vstaň a choď! Nájdi bratov a sestry, oslavuj svojho Stvoriteľa, v Ježišovi svojho Vykupiteľa! Teš sa, že máš nebeské dedičstvo! A ďakuj a oslavuj nášho Boha!
Autor: Iveta Vachulová
Pieseň: ES 182


Spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci. Jeremiáš 51,50

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v Duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Efezským 6,18


Ján 3,1-8(9-15) :: Rímskym 11,(32)33-36 :: Žalm 145 :: Modlíme sa za: Časopis Evanjelický posol spod Tatier

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby