Zamyslenie na deň 26.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 11,1-7

1 Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. 3 Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného. 4 Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. 5 Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. 6 Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú. 7 Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery.


Výsada viery. O akú vieru ide? Nie slepá viera v niečo nadprirodzené, či povery, ale viera v živého a milujúceho Boha, ktorý zachránil svet smrťou a vzkriesením Svojho Syna, v ktorého som smel uveriť a odovzdať Mu svoj život. Viera je viac ako vedomie, že niečo (Niekto) existuje. Na vieru nepotrebujem dôkazy, „ak neuvidím, neuverím“, ale prejavuje sa vo vzťahu. Vierou pochopíme stvorenie, históriu, súčasnosť aj večnosť. Vierou chápeme súčasný boj a zápasy vo svete, ale aj v osobnom živote a ich zmysel. Jedine vierou môžeme uchopiť zasľúbenia a večnosť. Dnes zažívame spochybňovanie prvých kapitol knihy Genesis. To nie je viera, ak verím len v to, čo vidím alebo čo môžem uchopiť. Odvolávame sa na vedecké poznatky, ale aj veda ide míľovými krokmi vpred a čo platilo dnes, nemusí platiť zajtra. Stvorenie pochopím cez vieru, nie len rozumom. Stvorenie opísané v knihe Genesis nie je model, ale Božie konanie. Pisateľ listu sa na tieto udalosti odvoláva ako na fakty. Viera je podstatou večnosti (podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme). Viera sa musí stať aj podstatou môjho konania a svedectva v živote. Ak sa chcem stať súčasťou Božieho poslania zvestovať záchranu, bez viery to nie je možné.
Autor: Milan Bruncko
Pieseň: ES 634


Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň. Žalm 141,3

Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. Galatským 5,13


Skutky apoštolov 18,1-11 :: Modlíme sa za: Budikovany (Ri)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby