Zamyslenie na deň 26.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 13,1-7

1 Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. 3 Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. 4 Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. 5 Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie. 6 Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. 7 Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.


Je aj naša vrchnosť od Boha? Keď pristupujeme k urnám pri voľbách, mnohí z nás si neuvedomujú, že aj keď volíme my, ľudia, je to záležitosť Pána Boha. Uisťuje nás o tom aj príslovie (Prís 16,33): „Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.“ Možno sa nám to niekedy nepáči, nesúhlasíme s výsledkami, ba sme až pohoršení, no tu nám zaznieva Pavlovo slovo: Vrchnosť je ustanovená Bohom – je Božím služobníkom – je v Božej službe.“ Možno sa v nás všetko búri, ale je to stanovisko Písma Svätého, z čoho vyplýva, že „každý“, no zvlášť veriaci kresťan, je povinný rešpektovať Božiu vôľu a podriadiť sa jej. Je zvláštne, že apoštol Pavel písal tieto slová veriacim v Ríme v dobe, keď vládol krutovládca Nero. Vedel však, že raz sa aj Nero bude zodpovedať pred Pánom Bohom. Môže sa stať, že vrchnosť nám bude (ako sa to v minulosti neraz stávalo) vnucovať iný postoj k Bohu… Potom bude platiť, že „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ (Sk 5,29). Keby si všetky kresťanské cirkvi u nás i vo svete vzali k srdcu Pavlove slová (1Tim 2,1-4): „Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, prímluvy a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených…“, iste by bol život aj v našej cirkvi, v štáte i v celom svete lepší, po čom všetci túžime. Veď Boh je ten istý, ktorý bol, je a bude až na veky a má s ľudstvom tie najlepšie úmysly: zachrániť ho pre večnosť!
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť, že máme v hlave viac reptania na vládu, než modlitieb. Prosíme, žehnaj všetkých vysoko postavených. Dávaj im to najlepšie – Kristovho Ducha, aby mohli byť spasení a vládnuť podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 566
Autor: Jelka Petričová st.


Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Izaiáš 55,2

Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá; lebo ten potvrdil Boh Otec. Ján 6,27


Lukáš 24,36-47 :: Modlíme sa za: Modra (Ba)