Zamyslenie na deň 27.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 2,8-15

8 Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, 9 lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, 10 a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci.

11 V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, 12 keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. 15 Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.


Modlime sa s vďakou za Kristovu dobrotu a lásku! Svojou krvou zotrel náš dlžobný úpis a ustanovil Novú zmluvu, aby sme nemuseli zomrieť večne a skrze vieru mohli žiť vo večnosti. Kto má úver, má aj zmluvu. Zmluva ho zaväzuje zaplatiť dlžobu. Ako by nás potešilo, ak by niekto prišiel a povedal, že dlžoba je zmazaná, zmluva je naplnená a platí napríklad: byt je náš! Kristus zmazal naše dlžoby, ktoré máme pred Bohom. Bola to zmluva zákona, ktorá požadovala lásku k Bohu a pri jej nenaplnení obsahovala obrovské penále: smrť neplatičom. Ako to Kristus dokázal? Obrazne povedané: Svojou krvou dlžobný zápis zmyl (v. 14), ako žiak zmýva popísanú tabuľu. Neurobil to však svojvoľne. Urobil to presne podľa znenia Starej zmluvy, tým, že dal to, čo požadovala. Zároveň na kríži ustanovil novú zmluvu. Apoštol Pavol hovorí o tom, ako bola ustanovená: ako „obriezka Kristova“, nahrádzajúca „obriezku Abrahámovu“ (v. 11). Každý, kto je pokrstený, preniesol svoju smrť do Kristovej smrti (v. 11; R 6,4n). Každý, kto dôveruje Bohu, bude vzkriesený s Kristom (v. 12). Evanjelium dnešného dňa je: Nová – Kristova – zmluva znamená, že mocnosti a kniežatstvá sa už nemôžu dovolávať sankcií podľa Starej zmluvy. Boh veriacim môže ich priestupky odpúšťať (v. 13). Tým sa celá ich moc ukázala ako dočasná, ničotná. To je dôvod k radosti.
Autor: Ľubomír Batka
Pieseň: ES 451


Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Izaiáš 43,18-19

Kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady; vyrástlo a bolo veľkým stromom. Lukáš 13,19


Ján 17,9-19 :: MODLÍME SA ZA: Kameňany (Ge)