Zamyslenie na deň 26.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 2,1-7

1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, 2 aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril ľstivými rečami. 5 Lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista.

6 Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, 7 zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.


Modlime sa za všetky naše tajomstvá, aby našli porozumenie a pochopenie v láske! Modlime sa, aby sme rástli vo viere a porozumeli a poznali Božie tajomstvo: Pána Ježiša Krista! Každý má tajomstvá. Čo robí tajomstvo tajomstvom? To, že niečo je skryté, schované pred našimi očami? Podľa slov apoštola Pavla, kresťanom vo Frýgii (Kolosy, Laodikea) je to neschopnosť porozumieť a pochopiť. Pravé tajomstvo Božie možno poznať len v Kristovi. V Ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Dôraz je na slove „všetky“ (v. 2 a 3). Viera v Ježiša Krista nie je teda neurčitý pocit Božej prítomnosti, ani správne mravné rozhodnutia, ale je založená na poznávaní, chápaní, múdrosti o Bohu a Jeho veciach. Výrazy označujúce poznávajúcu stránku viery sú v týchto veršoch neprehliadnuteľné (pochopenie, poznanie, múdrosť) a nemajú sa podceňovať! Zároveň sa viera v srdci nezaobíde bez lásky. Grécke slovo použité v Pavlovom texte v druhom verši má dva významy a hovorí o „spojení“, ale aj o „vyučovaní“ v láske. Tam, kde sú srdcia „spojené“ v láske, sa upevňuje viera. A viera rastie tam, kde kresťania žijú vyučení v láske. V láske, ktorá znáša bremená – i tajomstvá – druhých. Evanjelium dnešného dňa je: Nebeský Otec sa tajomstiev nebojí! Dáva nám nástroje na to, aby nám poslúžili na rast v láske a vo viere.
Autor: Ľubomír Batka
Pieseň: ES 547


Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš. Žalm 71,20

Ježiš hovorí: Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! Ján 14,1


Izaiáš 66,6-13 :: MODLÍME SA ZA: Kalná nad Hronom (Dn)