Zamyslenie na deň 27.2.2024

2.Mojžišova 11,1-10

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Potom vás prepustí; ba nielen prepustí, ale priam vás vyženie. 2 Povedz teda ľudu, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety.“ 3 Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriadne vážili faraónovi služobníci i jeho ľud. 4 Potom Mojžiš povedal: „Hospodin hovorí: ‚O polnoci prejdem Egyptom. 5 V Egypte zomrú všetci prvorodení, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je pri žarnove, ako aj všetko prvorodené z dobytka. 6 Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. 7 Na nijakého Izraelitu ani len pes nezašteká — ani na človeka, ani na dobytča —, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. 8 Potom prídu ku mne všetci tvoji služobníci, poklonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so všetkým svojím ľudom, ktorý ťa nasleduje. Potom odídem.‘“ Potom Mojžiš odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. 9 Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov.“ 10 Mojžiš a Áron všetky tie zázraky pred faraónom urobili, no Hospodin faraónovo srdce zatvrdil, takže Izraelitov zo svojej krajiny neprepustil.


Komu slúžiš? Mojžiš odchádza od faraóna rozpálený hnevom (v. 8). Toľko rôznych zázrakov a dôkazov Božej moci snáď nevidel nikto! Ale Hospodin zatvrdil srdce faraónovo, takže neprepustil synov Izraelových zo svojej zeme (v. 10). Prichádza posledná rana. Netrpí len faraón a jeho rodina, ale všetci Egypťania, dokonca aj zvieratá. Izraeliti sa pripravujú na odchod. Vyše štyristo rokov dreli v Egypte ako otroci, ale teraz odchádzajú ako víťazi. A Hospodin riekol Mojžišovi: Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty. A Hospodin dal ľudu milosť v očiach Egypťanov (v. 1-3). A tak olúpili Egypťanov (12,36). Otroci boli majetkom svojich pánov a nemali nárok na nejakú odmenu za svoju prácu. Hospodin sa ale postaral, aby Izraeliti odišli ako slobodní ľudia, našli milosť a neodišli prázdni (3,21). Boli sme národ otrokov, ej ale už sme neni! Sme národ Kristom Ježišom po dvakrát vykúpení (K. Royová). Boh nás povoláva k slobode Božích detí, tak v nej choďme.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ma zachránil z otroctva hriechu a smrti. Túžim žiť v slobode, ku ktorej si ma povolal. Amen.
Pieseň: ES 620
Autor: Ľubica Trusinová, rod. Vecanová


Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Žalm 51,4

Ježiš hovorí: „Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ Lukáš 15,7


Jób 2,1-10 • Modlíme sa za: Kladzany (ŠZS)