Zamyslenie na deň 26.2.2024

2.Mojžišova 7,14-25

14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Faraónovo srdce je neoblomné. Nechce ľud prepustiť. 15 K faraónovi choď ráno, keď pôjde k vode, postav sa pred neho na brehu Nílu a vezmi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. 16 Povieš mu: ‚Hospodin, Boh Hebrejov, ma posiela k tebe s odkazom: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho dosiaľ neposlúchol. 17 Preto Hospodin hovorí: Podľa tohto poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, udriem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, pohynú. Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu.‘“ 19 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi: ‚Vezmi si palicu a vystri ruky nad egyptské vody, nad ich potoky, nílske kanály, jazerá a nad všetky vodné nádrže. Zmenia sa na krv. V celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách bude krv.‘“ 20 Mojžiš a Áron splnili Hospodinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vodu Nílu a všetka voda v ňom sa zmenila na krv. 21 Ryby v Níle zahynuli a Níl začal páchnuť, takže Egypťania nemohli z neho piť vodu. Krv bola v celom Egypte. 22 To isté však urobili aj egyptskí veštci svojimi čarami. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. 23 Faraón sa obrátil a odišiel do svojho domu. Ani toto si nepripustil k srdcu. 24 Všetci Egypťania kopali studne na okolí Nílu, aby získali pitnú vodu, pretože vodu z Nílu nemohli piť. 25 Odvtedy uplynulo plných sedem dní, čo Hospodin zasiahol Níl.


Aké je tvoje srdce? Čo sa stalo v tomto príbehu? Mojžiš a Áron prichádzajú za faraónom so slovom Hospodinovým: Prepusti Môj ľud, aby Mi slúžili na púšti (v. 16). Ako reaguje faraón a s ním všetci Egypťania? Faraón neposlúchol. Prečo? Nemohol si to dovoliť? Dôvod nie je jasný na prvý pohľad, ale súvisí s niečím vo faraónovom vnútri. Môžeme sa dočítať niečo o jeho srdci: faraónovo tvrdé srdce oťaželo (v. 14), posilnilo sa (v. 22) a nepriložil k tomu svoje srdce (v. 23). Mojžiš a Áron mu zvestujú niečo veľmi dôležité, ale on si myslí, že je to len nejaká hra, súboj kto z koho. Všetka voda premenená na krv? Moji vedomci to dokážu tiež! Sedem dní (v. 25) mal faraón na to, aby sa spamätal; ale miesto toho, aby začal hľadať Hospodina, hľadal vodu. A tak to pokračovalo, až do horkého konca. – Pýtam sa sama seba: Aké je moje srdce? Je moje srdce dostatočne vnímavé, aby počulo Boží hlas? Prikladám svoje srdce k slovám, ktoré mi hovorí Boh, môj milujúci Otec? Dnes, keby ste počuli Jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc… (Žid 3,15)

Modlitba: Ďakujem Ti, Otče, že môžem každý deň spočívať na Tvojom milujúcom srdci. Naplň moje srdce Tebou a Tvojou láskou. Amen.
Pieseň: ES 237
Autor: Ľubica Trusinová, rod. Vecanová


Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú Mu srdcom plne oddaní. 2.Kroník 16,9

Aby Boh osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aká je nesmierna veľkosť Jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí Jeho mocná sila. Efezanom 1,18.19


Galaťanom 6,(11-13)14-18 • Modlíme sa za: Kežmarok (TaS)