Zamyslenie na deň 28.2.2024

2.Mojžišova 12,1-20

1 V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal: 2 „Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku. 3 Celej izraelskej pospolitosti oznámte: ‚Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka; jedného baránka pre domácnosť. 4 Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. 5 Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. 6 Budete ho opatrovať do štrnásteho dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. 7 Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. 8 V tú istú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. 9 Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. 10 Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni. 11 Budete to jesť takto: budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinova Pascha. 12 V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené, od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. 13 Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. 14 Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kvasené, bude odstránený z Izraela. 16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla. 17 Takto budete zachovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Tento deň budete zachovávať z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 18 Nekvasené chleby budete jesť od večera štrnásteho dňa prvého mesiaca až do večera dvadsiateho prvého dňa toho istého mesiaca. 19 Sedem dní sa nesmie vo vašich domoch nájsť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kvasené, bude odstránený z izraelskej pospolitosti, Izraelita práve tak ako cudzinec. 20 Nebudete jesť nič kvasené. Vo všetkých svojich príbytkoch budete jesť len nekvasené chleby.‘“


Na odpustenie hriechov. „Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svätiť ako sviatok Hospodinov; … ako večné ustanovenie.“ V Starej zmluve mnohí považovali Pesach za jednu z najväčších udalostí, aká sa kedy udiala. Bola to úžasná udalosť. My sme však dostali podobný príkaz sláviť ešte väčšiu spásu, totiž spomienku na Ježišovu smrť. … vezmite, jedzte, toto je Moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na Moju pamiatku! Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v Mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na Moju pamiatku! Ježišova krv je vyliata za teba na odpustenie hriechov. Ako to bolo v minulosti, tak je to teraz ešte jasnejšie: sme spasení krvou Baránka! Tento príkaz však nie je daný ako záťaž pre Kristových nasledovníkov. Je to privilégium, imperatív evanjelia, čo znamená, že to bolo dané, aby sme boli oslobodení od hriechu a bolo nám odpustené. Uprostred problémov mal Boh plán, ktorému venoval veľkú pozornosť a uskutočnil ho na Veľkú noc. Nezabudol na žiadny detail. To ON je Ten, kto určuje tvoje cesty a sleduje tvoju cestu. Nasleduj Ho domov.

Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoju Novú zmluvu, ktorá nás oslobodila od Zákona hriechu a smrti. Odpusť, že ju niekedy odsúvam do úzadia kvôli svojej pýche. Uzdravuj ma z nej a veď Tvojím Duchom cestou pokory a viery. Amen.
Pieseň: ES 303
Autor: Marián Bodolló


Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma. Žalm 7,2

Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Matúš 10,19


Ján 16,29-33 • Modlíme sa za: Klenovec (RiS)