Zamyslenie na deň 27.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 13,24-37

24 V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo,   25 hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať.   26 Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou.   27 A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba.   28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko.   29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.   30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane.   31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.   32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec.   33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas.   34 Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel,   35 tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno.   36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane.   37 A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!


Bdejte! Čítali sme slová Pána Ježiša, ktoré sa určite naplnia. Pán Ježiš príde! A príde s veľkou mocou a slávou. Na Jeho príchode sa zúčastní nebo i zem – celý vesmír a každý zažije Jeho zjavenie, avšak zhromaždí si len Svojich vyvolených. Budeš patriť medzi nich? Očakávaš Jeho zjavenie zriekaním sa bezbožnosti a životom v spravodlivosti (Tit 2,12-13)? Čas Druhého Príchodu Pána Ježiša sa nedá vypočítať, ale správnym chápaním prebiehajúcich udalostí a javov môžeme poznať, že tento Príchod sa približuje a je potrebná naša bdelosť. Konajme teda tak, ako sluha v podobenstve, ktorého pán pri Svojom návrate našiel bdieť (L 12,35-40)! Ani my nevieme, kedy náš Pán príde: či večer alebo v noci, či ráno alebo cez deň. Buďme preto na Jeho návrat pripravení, pretože On hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“ „Amen! Príď, Pane Ježišu!“ (Zjav 22,20).
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 700


Lebo čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky.  1.Kronická 17,27

Žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.  1.Petra 3,9


GALATSKÝM 2,16-21 :: MODLÍME SA ZA: ŽILINA (TU)