Zamyslenie na deň 26.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 13,14-23

14 Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť – kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov;   15 kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho;   16 a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť.   17 Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni!   18 Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime!   19 Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude.   20 A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.   21 A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! – neverte.   22 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených.   23 Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko.


Povedal som vám všetko. Pán Ježiš pripravuje učeníkov na Svoj Druhý Príchod. Hovorí im (a teda aj nám) ako majú žiť, kým nepríde. Predchádzajúce Pánove slová nás upozorňujú, aby sme sa nedali zviesť pochybnými tvrdeniami, aby sme sa nebáli vydávať svedectvo o živote viery a aby sme v službe pre Pána boli vytrvalí. Dnešný text obracia náš pohľad späť na Jeruzalem (v. 2 a 14). Upozorňuje na udalosti, ktoré už spomínal prorok Daniel (Dan 11,31) a ktoré ešte nastanú po smrti Pána Ježiša. Aj apoštol Pavol hovorí o takejto udalosti, keď človek neprávosti – syn zatratenia bude sa vydávať za Boha (2Tes 2,3-4). Bude pôsobiť vo falošných prorokoch, me­siášoch a zvádzať aj vyvolených. Je to pravda – Pán Ježiš na to upozorňuje. Ako obstojíš v podobných situáciách? Pros o ochranu a vedenie skrze Ducha Svätého a Božie Slovo. Pamätaj, čo hovorí Písmo: „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou“ (Ž 23,4).
Autor: Eva Balážová
Pieseň: ES 512


Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní!    Izaiáš 5,21

A čo by som aj poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som.  1.Korintským 13,2


2.KORINTSKÝM 13,3-9 :: MODLÍME SA ZA: ŽIBRITOV (HO)