Zamyslenie na deň 26.11.2023

Posledná nedeľa cirkevného roka. (Nedeľa večnosti)
Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35


Zjavenie Jána 21,1-7

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.


Konečné víťazstvo. Nedeľa, ktorú dnes svätíme, nesie názov Nedeľa večnosti. Chce poukázať na to, že naša viera a učenie aj naša nádej presahuje čas i priestor, v ktorom žijeme. Chce pripomenúť, kde a aká je naša skutočná budúcnosť. Za posledné dve storočia v cirkvi táto téma mimoriadne zoslabla, vybledla. Odhaľujeme ju len veľmi ťažko a náhodne. Asi tak, ako reštaurátori, ktorí pri maľovaní kostola objavia pod vrstvami novších a kvalitnejších farieb pôvodnú fresku – odkaz, obraz, výpoveď pravdy. Rovnako aj my cítime, že nejaká večnosť kdesi je, ale teraz je pod vrstvami racionalizmu, blahobytu, technológií, ale rovnako aj chorôb, nešťastí a vojen… Príliš sme prirástli k tomuto svetu. – – Apoštol Ján vo svojom proroctve ohlasuje konečné víťazstvo. A nebude sa už týkať tohto sveta, ale sveta úplne nového. Veď nové stvorenie, ktorým sme my, pokrstení, patrí do toho „nového sveta“. Potešujeme sa týmto Evanjeliom! Odhaľujme večnosť, hoci aj vo všedných veciach nášho každodenného života! Jej odtlačky sú citeľné úplne všade, len musíme na ňu byť citliví…, aby sme sa raz, keď tam prídeme, cítili ako doma.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nakoniec zvíťazíš Ty so Svojím dobrom. Odpusť, že často žijem videním a hundrem na veci, ktoré sa mi nepáčia. Daj, nech žijem vierou a prehlbujem lásku s Tebou. Amen.
Pieseň: ES 697
Autor: Milan Kubík


Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v Ňom majú útočisko. Nahum 1,7

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Matúš 7,7