Zamyslenie na deň 26.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 1,11-24

„11 A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Krista. 13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu. 14 A prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, tak že som nad všetkých horlil za podanie otcov. 15 Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, 16 zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. 17 Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, ktorí boli nimi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a vrátil som sa zase do Damasku. 18 Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. 19 Iného z apoštolov som nevidel, ak len nie Jakuba, brata Pánovho. 20 Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. 21 Potom šiel som do krajín Sýrie a Cilície. 22 Kresťanským cirkevným zborom v Judsku bol som osobne neznámy. 23 Počuli o mne: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz zvestuje ako evanjelium vieru, ktorú predtým nivočil! 24 A oslavovali Boha za mňa.“


Viera sa nedá naučiť. Sú rôzne školy, kde sa dá získať vzdelanie a múdrosť. Viera sa však nezakladá na múdrosti, vedomostiach, ani na dobrých skutkoch, ani na zázrakoch. Viera je Boží dar a sama osebe je veľkým divom. Apoštol Pavol bol vyučený múdrosti viery pri nohách známeho rabína Gamaliela. Po takejto výchove si myslel, že múdre je prenasledovať kresťanov. Veď popierali základné pravdy židovskej viery. No na ceste do Damašku stretol vzkrieseného Krista. Uveril v Neho a túto získanú múdrosť šíril ďalej, ako dobrú správu, evanjelium. Dodnes je to len viera vo vzkrieseného Krista, ktorá dáva istotu spasenia: „Lebo milosťou ste spasení, skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil“ (Ef 2,8). Odpustenie, milosť nám boli darované. Raduješ sa, keď ti niekto dá dar? Vtedy sa často tešíme ani nie kvôli cene toho, čo sme dostali, ale preto, že na nás niekto myslel. Tešíme sa z Jeho pozornosti a lásky. Pán Ježiš ťa tak miluje, že z veľkej lásky pre teba vytrpel posmešky, utrpenie aj ukrižovanie. A rovnako z lásky k nám vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou, aby nám všetkým ponúkol Svoje víťazstvo. Túžiš po tomto dare? Prijmi ho, teš sa z neho a oslavuj Pána Boha za tento dar!
Autor: Ján Velebír st.
Pieseň: ES 199


Hospodin ti bude chrániť nohy pred osídlom. Príslovia 3,26

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Rímskym 8,37


Lukáš 7,1-10 :: Modlíme sa za: Liptovská Kokava (Lo)