Zamyslenie na deň 26.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 10,32-45

32  Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať:   33  Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.   34  Potom sa Mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

35  Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme.   36  A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil?   37  Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve.   38  Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?   39  A oni Mu povedali: Môžeme. Nato riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení;   40  ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené.   41  Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána.   42  Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.   43  Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom.   44  A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.   45  Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.


O smrti, sláve a službe. Pán Ježiš hovoril s učeníkmi o tom, že Ho čaká utrpenie a smrť. Bratia Jakub a Ján Ho mali radi. Akoby to prepočuli alebo nerozumeli, už chceli byť s Ním ako prví v Jeho sláve. To sa nedalo, lebo po ľavici Pána Ježiša sedí Pán Boh sám! (List Židom 1,3). Pán Ježiš im videl do srdca a musel napraviť ich zmýšľanie. Ak chcú byť medzi prvými v Jeho sláve, musia ísť cestou, ktorá vedie do Božej slávy: seba nabok, zomrieť sebe, v pokornej službe vložiť sa do služby pre záchranu iných. Nie z vlastnej sily, ale v moci Božej. Pán Ježiš im seba dáva za príklad. A predsa má učeníkov rád. Na ich túžbu byť s Ním aj vo večnosti, im vyhovel, dal im zasľúbenie: „Keď zasadne Syn človeka na tróne Svojej slávy, sadnete si aj vy na dvanástich trónoch súdiac dvanásť pokolení Izraelových“ (Mt 19,28). Nebojte sa, Pán Ježiš sa zaujímal nielen o učeníkov, ale aj o každého človeka, vie aj o vás.
Autor: Viola Fronková
Pieseň: ES 244


Nato vytiahli Daniela z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. Daniel 6,24

Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Židom 10,35


JAKUB 2,5-13 :: MODLÍME SA ZA: MODRA (BA)