Zamyslenie na deň 26.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 20,1-23

1 Potom Dávid utiekol z Nájótu pri Ráme, a keď prišiel domov, vravel pred Jonatánom: Čo som urobil? Čím som sa previnil? V čom som sa prehrešil proti tvojmu otcovi, že číha na môj život? 2 Ten mu odpovedal: To sa nesmie stať; nezomrieš! Hľa, môj otec neurobí nič veľké ani malé bez toho, že by mi to neprezradil. Prečo by môj otec práve toto mal tajiť predo mnou? To nie je možné! 3 Dávid odvetil s prísahou: Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, preto si myslí: Nech sa o tom Jonatán nedozvie, aby sa nezarmútil. Ale akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša: sotva krok je medzi mnou a smrťou. 4 Jonatán povedal Dávidovi: Čokoľvek mi len povieš, urobím za teba. 5 Dávid odpovedal Jonatánovi: Hľa, zajtra bude novmesiac, keď mám s kráľom sedieť pri stole. Ty ma však prepusť, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. 6 Ak by ma tvoj otec vážne hľadal, povedz mu: Dávid sa odo mňa vypýtal, aby smel zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam má výročnú obeť za celý rod. 7 Ak povie: Dobre! tak tvoj služobník bude mať pokoj; ak sa však nahnevá, vtedy vedz, že sa rozhodol pre najhoršie. 8 Vtedy preukáž láskavosť svojmu služobníkovi, lebo si zmluvu Hospodinovu uzavrel so svojím služobníkom. Ak je však na mne vina, zabi ma ty; prečo by si ma viedol až k tvojmu otcovi. 9 Jonatán odpovedal: To sa ti nesmie stať! Lebo ak sa skutočne dozviem, že môj otec sa rozhodol dopustiť na teba najhoršie, či by som ti to neoznámil? 10 Nato Dávid odpovedal Jonatánovi: Kto mi to potom oznámi, ak ti otec dá tvrdú odpoveď? 11 Vtedy Jonatán povedal Dávidovi: Poď, vyjdeme do poľa! Vtedy obaja vyšli do poľa. 12 Tam povedal Jonatán Dávidovi: Hospodin, Boh Izraela, je svedkom: ak sa od svojho otca zajtra alebo pozajtra dozviem, že bude dobre s Dávidom, a ak hneď k tebe nepošlem a neoznámim ti to, 13 nech Hospodin toto učiní a toto pridá Jonatánovi; ale ak by chcel môj otec zlé dopustiť na teba, prezradím ti to a pošlem ťa preč, aby si mohol odísť v pokoji. Nech je Hospodin s tebou, ako bol s mojím otcom. 14 Ty mi však za môjho života preukazuj milosrdenstvo Hospodinovo, a ak zomriem, 15 neodopri svoje milosrdenstvo môjmu domu vtedy, keď do jedného vyplieni Hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. 16 Jonatán uzavrel zmluvu s domom Dávidovým a povedal: Hospodin nech vykoná pomstu nad nepriateľmi Dávidovými! 17 Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu, lebo ho miloval ako seba samého. 18 I povedal mu Jonatán: Zajtra bude novmesiac a budú sa spytovať na teba, keď tvoje miesto bude prázdne. 19 Na tretí deň rýchlo zídeš a prídeš na miesto, na ktorom si sa skryl v deň onoho činu, a ostaneš pri kameni Ezel. 20 Ja popri ňom vystrelím tri šípy, akoby som strieľal do cieľa. 21 Potom pošlem chlapca, ktorému poviem: Choď, hľadaj šípy! Ak poviem chlapcovi: Hľa, šípy sú bližšie k tebe, vezmi ich! vtedy príď, lebo budeš mať pokoj a nič sa ti nestane, akože žije Hospodin! 22 Ale ak mladíkovi poviem: Hľa, šípy sú ďalej od teba, vtedy odíď, lebo Hospodin ťa posiela preč. 23 V tej veci však, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, nech je Hospodin svedkom medzi mnou a tebou až na veky!


S kým si plánujeme svoj život? My, ľudia, radi plánujeme. Chystáme sa na to, čo nás čaká, alebo pomáhame priateľom plánovať niečo pre nich. Sme radi, keď sme pripravení na to, čo nás čaká, a preto sa pripravujeme. Niekedy plánujeme maličkosti, bežné, každodenné udalosti. Inokedy sa chystáme na niečo veľké, na niečo, čo nás ovplyvní nielen teraz, ale aj vo vzdialenejšej budúcnosti. A práve tu, pri plánovaní v malom, či veľkom, by sme si mali brať príklad z Jonatána a Dávida. Aj oni sa chystajú na to, čo ich čaká. Spoločne sa snažia zachrániť Dávidov život pred úkladmi Saula. Pri svojom plánovaní však nezabúdajú na to najdôležitejšie: na Hospodina. On je ten, ktorý stojí za ich plánmi, len na Neho sa spoliehajú. Bez Neho by ich plány neobstáli. A rovnako by to malo byť aj s nami. Nech si už plánujeme čokoľvek, nech sa chystáme na čokoľvek malé alebo veľké, Hospodin by mal mať prvé miesto v našich plánoch. On má totiž pre nás naplánované len to najlepšie…
Modlitba: Pane Ježišu. Stále sú na svete ľudia, ktorí potrebujú záchranu. Odpusť nám, že viac sledujeme vlastnú zábavu a majetok, ako pomoc ohrozeným. Prosíme, premeň naše srdcia, nech žijú láskou a veď naše ruky, nech pomáhajú. Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Svetlana Dočkalová


Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa Svojej milosti, pre Svoju dobrotu, ó Hospodine. Žalm 25,7

Boh, bohatý na zmilovanie, pre Svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! Efezským 2,4-5


Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Limbach (Ba)