Zamyslenie na deň 25.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 18,1-16

1 Keď Dávid dohovoril so Saulom, duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého. 2 Saul ho toho dňa prijal k sebe a nedovolil mu vrátiť sa do otcovho domu. 3 Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. 4 Jonatán vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, dal ho Dávidovi, ako i svoje rúcho a meč, i svoj luk a opasok. 5 Dávid tiahol všade, kam ho Saul posielal, a pritom si počínal rozumne, takže Saul ho postavil na čelo bojovníkov. To sa zapáčilo celému ľudu i Saulovým služobníkom. 6 Pri ich príchode, keď sa Dávid vracal po zabití Filištínca, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest, spievali, tancovali a výskali pred kráľom Saulom pri zvuku bubnov a cimbalov. 7 Ženy si veselo pospevovali: Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc. 8 Nato sa Saul veľmi rozhneval, lebo sa mu tá reč nepáčila, a povedal: Dávidovi dali desaťtisíc, a mne len tisíc, už mu nič nechýba, len samé kráľovstvo. 9 Preto od toho dňa hľadel Saul krivým okom na Dávida. 10 Na nasledujúci deň prišiel na Saula zlý duch od Hospodina, takže zúril vo svojom dome; Dávid však hral ako každý deň. A Saul mal v ruke kopiju. 11 Vtom Saul hodil kopiju a povedal si: Pribodnem Dávida ku stene. Ale Dávid sa mu dvakrát uhol. 12 Saul dostal strach z Dávida, pretože Hospodin bol s ním, ale od Saula odstúpil. 13 Preto ho Saul odstránil od seba a ustanovil ho za tisícnika. I vychádzal a vchádzal na čele ľudu. 14 Dávid si na všetkých svojich cestách počínal múdro a Hospodin bol s ním. 15 Keď Saul videl, že si veľmi múdro počína, bál sa ho. 16 Ale celý Izrael i Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal na jeho čele.


Je možné ešte veriť? V poslednom desaťročí je vo svete veľmi populárna sociálna sieť, do ktorej si „lovíme“ priateľov. Niektorí chceme mať „nachytaných“ priateľov čo najviac, iní sa zas snažia vyberať si len tých skutočných. Je pomerne jednoduché pohybovať sa v rámci tejto nami vytvorenej virtuálnej sieti. Sledujeme tých, ktorých máme radi, páčia sa nám ich príspevky. A ak sa s niekým nezhodneme, či dokonca pohádame, tak si ho jednoducho odstránime zo zoznamu priateľov. Realita je však omnoho zložitejšia. Občas, ba až priveľmi zriedkavo, si nájdeme skutočného priateľa. Takého, akého našiel Dávid v Jonatánovi. Takého, s ktorým sa môžeme aj pohádať, a predsa ostaneme priateľmi. Častejšie však nájdeme takých, ktorí zradia našu dôveru, sklamú nás, či nám ublížia, možno podobne, ako Saul brojil proti Dávidovi. Potom sa radšej utiahneme do virtuálneho sveta, lebo tam sa cítime bezpečnejšie. Strácame vieru. Najprv neveríme ľuďom, lenže potom hrozí, že sa z nás začne vytrácať všetka viera. Hospodin je však neustále pri nás. Nie je dôvod neveriť Mu. On nám dáva do cesty ľudí, priateľov, na ktorých sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť. Aj vtedy, keď sa v niekom sklameme, keď nám niekto ublíži, aj vtedy je On pri nás a chráni nás pred Zlým. Verme Mu, pretože On nás chráni stále a za každých okolností!
Modlitba: Pane Ježišu, upevňuj naše duše a uzdravuj zranenia, ktoré máme na srdciach. Naplň nás Duchom života, nech vieme obstáť v každom vzťahu a byť dobrými priateľmi, či príbuznými. Amen.
Pieseň: ES 547
Autor: Svetlana Dočkalová


Avšak synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. Ezechiel 33,17

Ježiš hovorí: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Ján 14,15


Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) :: Modlíme sa za: Levoča (Ta)