Zamyslenie na deň 26.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 18,1-11

1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada; vošiel do nej On aj Jeho učeníci. 2 Toto miesto poznal aj Judáš, Jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tam s učeníkmi, 3 Vzal teda Judáš so sebou prápor (vojska), sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tam s fakľami, lampášmi a so zbraňou. 4 Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na Neho, a vyjdúc riekol im: Koho hľadáte? 5 Odpovedali Mu: Ježiša Nazaretského. Riekol im: Ja som! A stál s nimi Judáš, Jeho zradca. 6 Ako im povedal: Ja som! ustúpili a padli na zem. 7 Znovu sa ich teda spýtal: Koho hľadáte? A oni odpovedali: Ježiša Nazaretského! 8 Povedal Ježiš: Povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto, nech odídu. 9 Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. 10 Tu Šimon Peter, ktorý mal meč, tasil ho a udrúc veľkňazovho sluhu, odťal mu pravé ucho. Ten sa menoval Malchos. 11 Ale Ježiš riekol Petrovi: Schovaj meč do pošvy! Či nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?


Pochybovanie. Toľko rokov počúvame kázne, výklady, zamyslenia na biblické texty o zajatí Pána Ježiša Krista. Všimli sme si, že vo všetkých štyroch správach v evanjeliách sa spomína meno Judáš – jeden z dvanástich učeníkov. Prečo bol v úlohe zradcu? Toto nasvedčuje, že mal stále pochybnosti o tom, kým je v skutočnosti Pán Ježiš. Toľkokrát sa mohol presvedčiť, že je Božím Synom, Spasiteľom človeka, ľudí, sveta… Ale on akoby stále pochyboval. Preto bol diablovou korisťou (J 13,2): „Keď večerali…, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi…, aby Ho zradil“. Keby bol Judáš uveril tomu, čo Pán Ježiš hovoril a potvrdzoval to skutkami a nepochyboval, nebol by „otvorený“ pre diablovo vnuknutie a následnú zradu. – Stalo sa! Ale… (Mt 27,3-4): „Keď… videl, že Ho odsúdili… povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú“. Po zrade si zradca sám zodpovedá za zradu – „to je tvoja vec“!!! – – Vidíme, čo v človeku robí dlhodobé pochybovanie, neviera, nedôvera. Nenarúša len medziľudské vzťahy, ale aj vzťahy s Pánom Bohom, Spasiteľom. A v konečnom dôsledku spôsobuje aj zatratenie… (v.5): „…šiel a obesil sa“. Uvedomuje si to? Uvedomme si to!
Autor: Zuzana Kolárovská
Pieseň: ES 279


Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! Žalm 96,2

Potom zaspievali (pieseň) a vyšli na Olivový vrch. Marek 14,26


Matúš 26,6-13 :: Modlíme sa za: Veličná (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby