Zamyslenie na deň 25.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa pôstna. Kvetná. Palmare
Tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Ján 3,14.15


Izaiáš 50,4-9

4 Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. 5 Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. 6 Chrbát som nastavil tým, čo bili, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. 7 Pán, Hospodin, mi však pomáha, preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem zahanbený. 8 Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so mnou viesť spor? Postavme sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne! 9 Hľa, Pán, Hospodin, mi pomáha, kto ma obviní? Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho, mole ich zožerú.


Kristov kríž – zdroj sily a nádeje v utrpení. Pán Boh nás hneď zrána vyučuje Svojím slovom, aby sme sa podľa príkladu Hospodinovho trpiaceho sluhu dobrovoľne podriaďovali Božej vôli, nech je akákoľvek. Pán Ježiš, ktorý je prorokmi predpovedaným trpiacim služobníkom, zaujal v utrpení pevný postoj. Jeho tvár bola ako kremeň, ktorý je najtvrdší z nerastov. Neskrivila sa v plači, v hneve ani v zlosti. Utrpenie prijal ako Boží plán s Jeho životom, s vierou, že Otec nebeský sa k Nemu nakoniec prizná a Ho ospravedlní. Podľa Kristovho príkladu aj my máme svoje životné kríže niesť s vierou, že nech sa deje čokoľvek, sme v Božích rukách. Trpiaci človek skôr pocíti úľavu, ak sa krížom nevzpiera a posilnený Božím slovom ich dobrovoľne prijíma ako Božiu vôľu. „Kto verí v Neho, nebude zahanbený“ (por. Iz 49,23). Nepriatelia sa pominú ako opotrebovaný odev, kým tí, čo sa sýtia slovom evanjelia o Kristovi, ktorý nielen umrel, ale aj vstal z mŕtvych, zostanú naveky. „Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, akoby nám s Ním nedaroval všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje“ (R 8,31nn). Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorej viditeľným znamením je Kristov kríž. Z Neho prijímajme silu a nádej pre život aj dnes!
Autor: Sidónia Horňanová
Pieseň: ES 97


Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? Žalm 106,2

Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! Ján 12,12-13


Ján 12,12-19 :: Filipským 2,5-11 :: Žalm 92 :: Modlíme sa za: Važec (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby