Zamyslenie na deň 26.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 1,21-28

21 Potom šiel muž Elkána s celým svojím domom priniesť Hospodinovi výročnú obeť a splniť sľub. 22 Anna však nešla, ale povedala svojmu mužovi: Keď odkojím chlapca, privediem ho a predstavím pred tvár Hospodinovu, aby tam navždy ostal bývať. 23 Nato jej muž Elkána povedal: Urob, ako uznáš za dobré, zostaň, kým ho neprestaneš kojiť; len nech Hospodin splní svoje slovo. Vtedy žena zostala doma a kojila svojho syna, kým ho neprestala kojiť. 24 Keď ho prestala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu trojročného býčka, jednu éfu múky, mech vína, a priviedla ho do domu Hospodinovho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký. 25 Potom býčka zabili a chlapca priviedli k Élimu. 26 Vtedy ona povedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Hospodinovi. 27 Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho. 28 Preto ho odovzdávam Hospodinovi, aby bol Hospodinovi oddaný po všetky dni svojho života. A vzývali tam Hospodina.


Splnenie sľubu. Pán Boh dal Anne syna. Pomenovala ho Samuel, čím vyjadrila, že Pán Boh jej prosbu vypočul. Anna chce dieťatko zaopatriť, aby malo všetko potrebné pre telesný život, zároveň však nezabúda ani na to, čo sľúbila Hospodinovi: Odovzdať svojho syna do Jeho služby. Keď bol chlapček pripravený, zaviedla ho do chrámu. Bol síce maličký, ale nechcela otáľať – a splnila svoj sľub. Élimu pripomenula svoju modlitbu, ktorú Pán Boh vypočul aj prečo dieťa odovzdáva do služby Bohu. Éli to chápe a spoločne vzývajú Hospodina. – – Pán Boh nás postavil do života. Potrebujeme dbať o telesný i duchovný život – nás, našich detí i našich blížnych. Anna je pre nás vzácnym príkladom. Svoju úpenlivú prosbu predniesla Pánu Bohu a On ju vypočul, ale aj ona svoj sľub dodržala. Pán Boh neraz vypočul aj naše prosby. Aký postoj sme zaujali? Prejavili sme Mu za to vďaku? Priložili sme ruku k dielu a vynasnažili sme sa byť Mu užitoční na zveľaďovanie Jeho diela vo svete? Takéto otázky by sme si mali klásť. Naše životné konanie musí reagovať na Božiu iniciatívu. Nemôžeme ostať slepí, hluchí a nemí, ak nás Pán Boh sprevádza. Vtiahol nás do Svojej milosti. Anna svojho syna dala do služieb Bohu. Pán Boh za nás Svojho Syna obetoval, aby nás obdaril spásou a večným životom.
Modlitba: Odpusť, Bože, keď nevnímame Tvoje dielo v našich životoch. A čo aj vnímame, neberieme s vďakou. Daj nám Ducha Pravdy, nech v nás prebudí vďačnosť srdcom aj skutkom. Amen.
Pieseň: ES 311
Autor: Radoslav Grega


Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. 3.Mojžišova 19,34

Ján píše: Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. 3.Jána 5-6


Ezechiel 33,30-33 :: Modlíme sa za: Koceľovce (Ge)