Zamyslenie na deň 26.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Predpôstna – Mäsopustná nedeľa. ESTOMIHI (Buď mi ochranným bralom! Žalm 31,3)
Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lukáš 18,31


Marek 8,31-38

31 Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. 32 A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať. 33 Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské! 34 Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.


Ježiš Kristus – jediná cesta záchrany. Pán Ježiš v evanjeliu otvorene hovorí Svojim učeníkom, aký je Boží plán záchrany. Záchrana je spojená s Jeho utrpením, ktorej koncom je smrť na golgotskom kríži. Inej cesty k záchrane niet. Učeník Peter Ho odhovára od tejto cesty utrpenia. Kristova reakcia je, že Peter ešte stále nerozumie, o čo ide. Aj my si dnes potrebujeme položiť otázky: Ide nám o veci Božie? Či o veci ľudské? Pán Ježiš nás pozýva na cestu sebazaprenia. Potrebujeme stratiť svoj život pre Krista. Iba tak si zachránime život. Dobrou – radostnou správou je, že existuje vyslobodenie z utrpenia a večného zatratenia. Ježiš Kristus je jedinou záchranou pre hriešneho človeka. Uvedomujúc si, že z lásky a pre lásku sme boli spasení. Je to dar Boží. Na to myslime pri každodennom rozhodovaní sa! Myslime vždy na veci Božie! Na to, čo má trvalú hodnotu – na večný život. Považujme Božiu vôľu za tú najlepšiu pre svoj život! Dokážme sa jej aj dnes podriadiť! A spolu s apoštolom Pavlom vyznajme: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu…“.
Autor: Ľuboš Kubačka
Pieseň: ES 544


Ty, Hospodine, všetko udržuješ nažive, Tebe sa klaňajú i voje nebies. Nehemiáš 9,6

V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ján 1,4


Lukáš 10,38-42 :: 1.Korintským 13,1-13 :: Žalm 15 :: MODLÍME SA ZA: Evanjelická diakonia ECAV