Zamyslenie na deň 25.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 13,1-13

1 Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby!   2 Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!   3 A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej.   4 Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane?

5 Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol.   6 Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých.   7 Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec.   8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmätok. To je začiatok bolestí.   9 Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo.   10 Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom.   11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.   12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich.   13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.


Vytrvať do konca. Pán Ježiš Kristus nás predpovedaním budúcnosti neučí skúmať termíny, ale nás učí žiť správne a múdro v prítomnosti. Učí nás, ako byť duchovne bdelí a vždy pripravení očakávať Jeho návrat. Ježiš predpovedal, že mnohí veriaci budú pred Jeho príchodom zvedení falošnými učiteľmi, ktorí budú tvrdiť, že majú zjavenie od Boha. Podľa dnešného evanjelia jediným jasným znamením Kristovho návratu je to, že Ho uvidí prichádzať celé ľudstvo na oblakoch. To znamená, že keď sa Ježiš vráti, určite to budeme vedieť všetci. A na tento deň máme byť pripravení, lebo „kto vytrvá do konca, bude spasený.“ A do toho dňa potrebujeme byť aj duchovne bdelí, lebo od čias Krista boli kresťania prenasledovaní, tak vo vlastnej rodine, krajine, ako aj v cudzích krajoch, kde pôsobili. Mnohí napriek tomu vytrvali v kresťanskej viere až do konca. Svedčili o Kristovi poznajúc slovo: „Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý.“ On sám nech náš pohľad nasmeruje na konečný cieľ, ktorým je trvalé spoločenstvo s Bohom a nech nás až do konca učí žiť tak, aby sme verili, že všetko, čo Ježiš predpovedal, sa stane.
Autor: Martin Fečko
Pieseň: ES 691


Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš.   Žalm 139,4

Ježiš povedal: Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.  Matúš 6,7-8


1.JÁN 1,8 – 2,2(3-6) :: MODLÍME SA ZA: ŽEMBEROVCE (DN)