Zamyslenie na deň 26.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť vianočná
Ján 1,1-5(6-8)9-14 :: Židom 1,1-3(4-6) :: Lukáš 2,29-32 :: Zjavenie 7,9-12(13-17)


Sviatok prvého mučeníka Štefana
Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. Žalm 116,15.17


Matúš 10,16-22

16 Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. 17 Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; 18 aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. 19 Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť; 20 veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 A brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. 22 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.


Zlá doba. Ľudia sa neustále sťažujú, aká je dnešná doba zlá – každý myslí len na seba, vládne sebectvo a egoizmus, netolerancia, neúcta, korupcia. Ľudia sa hádajú, súdia, „bičujú“ slovami a nadávkami, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, susedmi, spolupracovníkmi sú rozbité. Lenže nikdy to nebolo inak. Doba nikdy nebola dobrá. Z tejto ilúzie nás preberá aj dnešný sviatok – Pamiatka mučeníka Štefana. Drastický príbeh v rámci vianočnej idylky. Ježišov nasledovník, ten, ktorý to s vierou v Ježiša Krista myslel vážne a úprimne – je zabíjaný kameňmi. Mohol sa sťažovať, mohol reptať, mohol nadávať na nespravodlivosť. Lenže Štefan bol múdry muž. V Skutkoch apoštolov je o ňom napísané, že „bol plný viery a Ducha Svätého“ (Sk 6,5) a vedel, že svet takto nefunguje. A že takto nefunguje ani cirkev, ani duchovné spoločenstvo. Veď tí, ktorí Štefana súdili, boli poprední duchovní predstavitelia. Štefan sa celkom oprávnene mohol cítiť ukrivdený. Lenže on reagoval úplne prekvapujúco – za tých, ktorí mu krivdili a ubližovali, sa modlil. Lebo vedel, že tu ide o viac, ako len o zachovanie pozemského, biologického života. Štefan vedel, že ide o spásu, o večný život. A ten nestratí, ani keď zomrie. Táto skutočnosť sa stala zjavnou narodením Ježiša, Jeho príchodom do tohto sveta. Ježiš nikdy nevytváral ilúziu, že to v tomto svete bude fungovať ideálne a už vôbec nie, že by život kresťana mal byť pohodlný, bez ťažkostí a prekážok. Hodnota života totiž, paradoxne, nespočíva v tom, či sa mám dobre, ale či som spasený, zachránený pre večnosť.
Autor: Ján Oslík
Pieseň: ES 504


Hospodin je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. Žalm 105,7

V tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Ján 3,19


Skutky apoštolov (6,8-15)7,55-60 :: Zjavenie 7,9-12(13-17) :: MODLÍME SA ZA: Žehňa (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby