Zamyslenie na deň 25.11.2023

Matúš 24,32-44

32 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.


Význam znamení. Ježiš o čase Svojho návratu nehovorí priamo. Prečo? Necháva priestor na rast našej dôvery v Neho. Keby sme všetko vedeli, už by nebola potrebná viera. Rozoznanie pučania figovníka Ježiš spája s rozoznaním znamení Jeho Príchodu. Ježišovi učeníci (a ich generácia) nezažili Kristov Druhý Príchod na vlastnej koži. Ježiš hovorí, že Židia ako národ uvidia Príchod Božieho Syna. Vtedy pochopia, že On bol a je tým sľúbeným Mesiášom, ktorého odvrhli a zabili. – Božie slová sa nestratia, ale splnia sa do bodky. Znamenia Ježišovho Príchodu poznáme. Pálčivá otázka je: Kedy sa to stane? Kristus povedal: „To nevie nikto, len nebeský Otec.“ Toto v nás má generovať život plne odovzdaný do Božích rúk. Boh má všetko vo Svojich rukách. Čo by sme robili, keby sme poznali presný deň svojej smrti? Asi by sme s jeho približovaním boli stále viac nervózni, prepadali panike. My však žijeme s dôverou v Božiu láskavú starostlivosť. I hospodár, keby vedel čas príchodu zlodeja, pripravil by stráž. Ježiš hovorí: Vy, ktorí vo mňa veríte, rozoznávate znamenia časov, buďte pripravení! Nóachova generácia žila bežným spôsobom života. Potopa ich zastihla nepripravených. Sme im podobní. Ako kresťania preto žime v pripravenosti na to, že Druhý Kristov Príchod môže nastať kedykoľvek! Žime normálny život viery a nezabúdajme, že Ježiš sa vráti!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás nechávaš v neistote, keď treba, ale Tvoja láska je stále istotou. Odpusť mi, že niekedy zabúdam na Tvoj návrat a súd. Upevňuj ma vo viere Kristovým Duchom, nech sa vždy pripravujem na Tvoj návrat konaním dobra a starostlivosťou o iných. Amen.
Pieseň: ES 700
Autor: Tibor Jančík


Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. 2.Mojžišova 24,7

Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Jakub 1,22


2.Petra 3,(13)14-18 :: Modlíme sa za: Žilina (TuS)